Άδεια Λειτουργίας Αρτοποιείου

Σύμφωνα με το Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α / 2007) ορίζονται οι έννοιες των αρτοποιείων, των βιομηχανικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων αρτοποιίας, των εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης και των επαγγελματικών εργαστηρίων παραγωγής ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.

Η διαδικασία αδειοδότησής τους καθορίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 1519 Β / 2008.

Ορισμοί

Αρτοποιείο: είναι η τεχνοοικονομική μονάδα που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας τα οποία έχουν ως βάση το αλεύρι και παράγουν άρτο, αρτοσκευάσματα, αρτοπαρασκευάσματα και στα οποία ολοκληρώνεται στο εσωτερικό τους όλος ο κύκλος παραγωγής, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι και την έψηση. Ένα Αρτοποιείο διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 kW και η θερμική ισχύς δεν υπερβαίνει τα 70 kW.

Βιομηχανική εγκατάσταση αρτοποιείας: είναι η τεχνοοικονομική μονάδα που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιείας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας. Μία Βιομηχανική Εγκατάσταση Αρτοποιίας διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 37 KW και η θερμική ισχύς υπερβαίνει τα 70 KW.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την ίδρυση ενός αρτοποιείου απαιτείται άδεια εγκατάστασης (ίδρυσης) από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται να υποβληθούν:

 • Μελέτη των χώρων του αρτοποιείου σύμφωνα με την παραγωγικότητα του κλιβάνου εις τριπλούν και συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα – κάτοψη – τομή – τοπογραφικό.
 • Ειδικό Ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011.
 • Ειδική Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011.
 • Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες αν πρόκειται για ίδρυση αρτοποιείου σε υφιστάμενο κτήριο.
 • Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές κ.λ.π) όταν πρόκειται για ανέγερση νέου κτιρίου για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί Άδεια Δόμησης, ή για κτίριο με άλλη χρήση (π.χ κατάστημα) κατασκευασμένο μετά το 1988 για το οποίο απαιτείται υποχρεωτικά αλλαγή χρήσης.

Για την λειτουργία του Αρτοποιείου απαιτείται άδεια λειτουργίας από την από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Για την έκδοση της σχετικής αδείας λειτουργίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία.
 • Σε περίπτωση που το αρτοποιείο εγκατασταθεί εντός πολυκατοικίας με χρήση και κατοικία, απαιτείται ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων της, από την οποία δεν θα προκύπτει απαγόρευση ίδρυσης του αρτοποιείου.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 • Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας για την εφαρμογή του άρθρου 52 της Υγειονομικής Διάταξης 8577/1983, του Π.Δ. 369/1992 και της Υγειονομικής Διάταξης Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β’), όπως εκάστοτε ισχύουν για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο μη βοηθητικό ή κοινόχρηστο και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας.
 • Καταστατικό εταιρίας θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (εφόσον ο φορέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο).
 • Πιστοποιητικό καλής κατασκευής και λειτουργίας, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
 • Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε εθνική οδό.

Πότε απαιτείται άδεια αλλαγής χρήσης

 • Αν το κτίριο έχει χρήση καταστήματος ή αποθήκης ή γενικότερα επαγγελματικού χώρου και είναι κατασκευασμένο πριν από το 1988 δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης.
 • Αν το κτίριο έχει χρήση καταστήματος ή αποθήκης ή γενικότερα επαγγελματικού χώρου και είναι κατασκευασμένο μετά το 1988 τότε απαιτείται υποχρεωτικά αλλαγή χρήσης. Την αλλαγή χρήσης την επιβάλουν οι διατάξεις του Κανονισμού Πυρασφάλειας ΠΔ 71/1988 και της πυροσβεστικής διάταξης φ15/οικ/1589/104/30-1-2006. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά αν στην περιοχή που βρίσκεται το υφιστάμενο κτίριο οι πολεοδομικοί όροι που ισχύουν επιτρέπουν την συγκεκριμένη αλλαγή χρήσης και αν το κτίριο αυτό έχει τις προϋποθέσεις ώστε η αλλαγή χρήσης να είναι εφικτή.

Επιτρεπόμενες περιοχές

H ίδρυση αρτοποιείων επιτρέπεται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης στις οποίες το Ρυμοτομικό Σχέδιο προβλέπει χρήσεις Επαγγελματικού Εργαστηρίου. Τέτοιες περιοχές είναι συνήθως οι περοχές εντός σχεδίου με χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου. Η ίδρυση και λειτουργία αρτοποιείων επιτρέπεται επίσης σε θεσμοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ) καθώς και σε κάποιες εκτός σχεδίου περιοχές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες χρήσεις γής.

Εκσυγχρονισμός αρτοποιείων

Ο εκσυγχρονισμός αρτοποιείων επιτρέπεται εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πάνω από τα 22 KW και η θερμική ισχύς πάνω από τα 50 KW. Για τον εκσυγχρονισμό τους απαιτείται να υποβληθούν στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για την ίδρυση και λειτουργία Αρτοποιείων προκειμένου να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου η βεβαίωση χρήσης γης και ο κανονισμός συνιδιοκτησίας ή η Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση λειτουργίας του αρτοποιείου εντός πολυώροφου κτηρίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνειας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο χώρο.

Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ..

Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται μέσα σε χώρο καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ., αν όμως στο πρατήριο αυτό διατίθεται αποκλειστικά άρτος η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δέκα (10) τ.μ.

Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

Το πρατήριο άρτου πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, των άρθρων 15 έως και 36 και του άρθρου 43 της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/8.9.1983, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΨΗΣΗΣ

Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κατάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος.

Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περιλαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας, που μπορεί να είναι κοινός με τον προηγούμενο χώρο. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου.

Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από δύο χιλιάδες ένα (2.001) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επί μέρους χώροι της εγκατάστασης περάτωσης έψησης απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: ο χώρος αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος εκκλιβάνισης τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος συσκευασίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα. Για τον κλίβανο και το θερμοθάλαμο ορίζεται η επιφάνεια που καταλαμβάνουν. Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από χίλια ένα (1.001) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο μέχρι δύο χιλιάδες (2.000), η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ανωτέρω, μειώνεται κατά έξι κόμμα είκοσι πέντετοις εκατό (6,25%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας από πεντακόσια ένα (501) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο μέχρι και χίλια (1.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ως ανωτέρω, μειώνεται κατά δεκαπέντε κόμμα έξι τοις εκατό (15,6%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας μέχρι και πεντακόσια (500) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης, που ορίζεται ως ανωτέρω, μειώνεται κατά είκοσι ένα κόμμα εννέα τοις εκατό (21,9%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από τρεις χιλιάδες ένα (3.001) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό των εργαζομένων, με την επιφάνεια και τις προδιαγραφές που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.»

Για την εγκατάσταση (ίδρυση), την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και τη μετεγκατάσταση εγκατάστασης περάτωσης έψησης, καθώς και την συγχώνευση εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης, απαιτείται σχετική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας ή της κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας.

Η διάθεση των προϊόντων της εγκατάστασης περάτωσης έψησης επιτρέπεται σε χώρο πλήρως διαχωρισμένο και ανεξάρτητο από τον χώρο αυτής, με ελάχιστη επιφάνεια την οριζόμενη για το αμιγές πρατήριο άρτου, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις
που ορίζονται στο άρθρο 13 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 14.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται στα άρθρα 37 και 38 της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/1983, καθώς και στα παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο άρθρο 39 της ιδίας απόφασης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3325/2005.

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα