Άδεια λειτουργίας για ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Οι διαδικασίες αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων διέπονται γενικώς από τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α / 2011) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Β / 2013). Την αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης (πρώην τμήματα Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου) της εκάστοτε περιφέρειας εντός των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται ή πρόκειται να ιδρυθεί η επιχείρησή σας.

Bάσει του Ν. 3982/2011 αδειοδοτούνται:

  • Βιομηχανίες - βιοτεχνίες (τεχνοοικονομικές μονάδες που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιούν τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Μια βιομηχανία διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 37 KW και η θερμική ισχύς τα 70 KW. Αν ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί είναι κάτω από τα όρια αυτά τότε η μονάδα δεν αποτελεί Βιομηχανία ή Βιοτεχνία αλλά είναι Επαγγελματικό Εργαστήριο.)
  • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
  • Αποθήκες όπου πραγματοποιείται συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος
  • Αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών
  • Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων
  • Αποθήκες υγρών καυσίμων, υγραερίων ή βιομηχανικών αερίων
  • Αποθήκες διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών.

 

Η αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα αναφέρεται στο ΦΕΚ 1048 Β/2012.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προτού πραγματοποιηθεί η αγορά ή η ενοικίαση του υποψήφιου επαγγελματικού χώρου, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στο γραφείο μας, ώστε να ελέγξουμε τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κυριότερες χρήσεις γης διακρίνονται σε:

Περιοχή Γενικής Κατοικίας, όπου επιτρέπεται η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης
Πολεοδομικό Κέντρο, όπου επιτρέπεται η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης
Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΟ.ΠΑ-ΒΙ.ΠΑ.-ΒΕ.ΠΕ.-ΕΜ-ΕΟ), όπου επιτρέπεται η ίδρυση τόσο επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης όσο και βιομηχανικών μονάδων

Έτσι, θα διαπιστωθεί εάν επιτρέπεται η ίδρυση ή η μετεγκατάσταση της ενδιαφερόμενης δραστηριότητας στην περιοχή αυτή.

Έπειτα, αφού διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται στην περιοχή, ελέγχουμε το κτίριο στο οποίο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση. Το κτίριο θα πρέπει να είναι κύριας χρήσης (με χρήση βιοτεχνική εφόσον πρόκειται να εγκατασταθεί εργοστάσιο και όχι εργαστήριο), ενώ αν δεν είναι της επιθυμητής χρήσης πρέπει να προβούμε σε διαδικασία αλλαγής χρήσης από την αρμόδια πολεοδομία.

Μετά την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και προκειμένου να προβούμε σε έκδοση άδειας λειτουργίας, απαιτείται κατά περίπτωση η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία βάσει της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, η έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και η κατάθεση άλλων δικαιολογητικών.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα