Άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας (Φυσικοθεραπευτηρίου)

Σύμφωνα με το  Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013 η διοικητική διαδικασία «χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας» μετονομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας», και η «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας».

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας είναι:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
 4. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένο από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
 5. Αντίγραφο του στελέχους της Οικοδομικής Άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).
 6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.
 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
 8. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
 9. Παράβολο  από Δημόσιο Ταμείο (ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα).

Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  (Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές). 
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. - αρμοδιότητες - ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τις προδιαγραφές εφαρμόζεται το Φ.Ε.Κ : Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ 8 τ.Α΄), όπου αναφέρεται:

'Αρθρον 1
Ως εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, νοείται η επαγγελματική στέγη των φυσικοθεραπευτών, μέσα στην οποία εφαρμόζονται οι φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι και πράξεις που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 411/72 Β.Δ/γμα, όπως επίσης, κάθε φυσικοθεραπευτική πράξη που ήθελε κατά νόμο ανατεθεί σε φυσικοθεραπευτές και εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του πιο πάνω Δ/τος. 
  
'Αρθρον 2
'Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, χορηγείται σε πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την κατά τόπο αρμόδια Νομαρχία (Διεύθυνση ή Τμήμα Υγιεινής). Για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Α'.  Χώροι:
Ο συνολικός χώρος εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 τ.μ. και να περιλαμβάνει:
α) Δωμάτοι αναμονής ασθενών, τουαλέτα με νιπτήρα, χώροι θεραπείας ασθενών. Οι χώροι θεραπείας ασθενών, πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι ώστε να περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους ηλεκτροθεραπείας, μηχανοθεραπείας και υδροθεραπείας.
β) Σε περίπτωση συστέγασης Φυσικοθεραπευτών ο συνολικός χώρος του εργαστηρίου επαυξάνεται κατά 30% του αρχικά προβλεπομένου για κάθε συστεγαζόμενο φυσικοθεραπευτή.

Β'.  Εξοπλισμός.
Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
α) Τράπεζες θεραπείας, δύο.
β) Πολύζυγο, ένα.
γ) Τροχός ώμου, ένας.
δ) Ποδήλατο στατικό, ένα.
ε) Ηλεκτροκίνητη έλξη, αυχενική και οσφυϊκή μοίρα, σπονδυλικής στήλης, μία.
στ) Συσκευή ηλεκτροθεραπείας γαλβανικών, φαραδικών και διαδυναμικών ρευμάτων, μία.
ζ) Συσκευή υπεριωδών και υπερύθρων ακτίνων, μία.
η) Συσκευή διαθερμίας, μία.
θ) Συσκευή υπερήχων, μία.
ι) Δινόλουτρο ένα.
ια) Παραφινόλουτρο ένα.
ιβ) Συσκευή ηλεκτρομαλάξεων μία.
ιγ) Μηχάνημα πυρηνισμού, υπτιασμού άκρας χειρός και περιστροφής καρπού ένα.
ιδ) Θερμά, ψυχρά επιθέματα. 

'Αρθρον 3    
Αντικαταστάθηκε απο τις διατάξεις του Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013

'Αρθρον 4
Απαγορευτικές διατάξεις

1. Στα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση εκτός αυτής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας τους.
2. Απαγορεύεται η μεταβίβαση του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας σε άλλο πρόσωπο αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει το άρθρ. 3 (δικαιολογητικά).

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα