Ίντερνετ Καφέ (Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικείος Δήμος
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: (Ν.3463/2006, Ν.3037/2002, ΚΥΑ 1107414/1491/Τ&ΕΦ/26-11-2003)
 
 

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Η άδεια για τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3037/2002, χορηγείται από τον οικείο δήμο.

Τα καταστήματα αυτά μπορεί να λειτουργούν είτε ως αμιγείς επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, είτε ως «μικτές» τοιούτες, εντός, όμως, μόνο των καθοριζομένων στο άρθρο 37 της ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης καταστημάτων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Επίσης μπορεί να λειτουργούν και σε κύριες αίθουσες ξενοδοχείων, υπό την προϋπόθεση, πέραν των άλλων, ότι αυτές δεν επικοινωνούν άμεσα με δωμάτια ύπνου.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Ο ενδιαφερόμενος:

Ι. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

II. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ Α'46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.

III. Να μην του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που είχε εκδοθεί επ' ονόματι του. Αν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη, από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.

Προκειμένου περί εταιρειών:

Αν την άδεια αιτείται Ανώνυμος Εταιρεία (Α. Ε.) οι προϋποθέσεις των ανωτέρω εδαφίων πρέπει να συντρέχουν σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αν την άδεια αιτείται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε.), οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σε καθένα από τους Εταίρους.

Προκειμένου περί Σωματείων:

Αν την άδεια αιτείται Σωματείο, οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Προέδρου του, καθώς και του οριζομένου από το Δ.Σ. αυτού ως υπεύθυνου για την τήρηση των διατάξεων του νόμου 3037/2002, και της ΚΥΑ αυτής, το ονοματεπώνυμο του οποίου αναφέρεται ρητά στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας, την οποία συνυπογράφει και αυτός (υπεύθυνος) . Η ισχύς της άδειας αυτής παύει αυτοδικαίως στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Προέδρου, από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτούνται και για τους πολίτες κρατών - μελών (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ενώ προκειμένου περί αλλοδαπών, απαιτείται επιπλέον η κατοχή ισχυρής άδειας παραμονής και άδειας εργασίας ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 

Β. Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει:

Ι. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο.

II. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν αυτές (αίθουσες) μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.

III.  Η κύρια είσοδος του χώρου, να είναι και η έξοδος του, να βρίσκεται επί δημόσιας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.

IV.  Εφόσον πρόκειται για «αμιγή επιχείρηση», αυτή να παρέχει αμιγώς υπηρεσίες διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.

V. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.

VI.  Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι ανηρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, διαστάσεων 0,30 χ 0,60 m, και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ και ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ»

 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας:

α. Οι εγκατεστημένοι στα καταστήματα αυτά Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία, με τη μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, «ποντίκι». Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.

β. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του Server, οι οποίοι είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε «ειδικό βιβλίο», το οποίο τηρεί στο χώρο του καταστήματος ο επιχειρηματίας ή ο προσωρινά υπεύθυνος και το παραδίδει στα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου.

γ. Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν αρχεία (files) ή φακέλους (folders) του Η/Υ.

δ. Οι Η/Υ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.

ε. Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου (telecontrol) οποιουδήποτε είδους.

στ. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε Internet ή Intranet Sites που διαθέτουν παίγνια.

ζ. Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (LAN). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εφικτή από όλους τους προς διάθεση Η/Υ της επιχείρησης.

η. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία ή του εκάστοτε υπευθύνου των καταστημάτων - επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παραχώρηση - ενοικίαση δισκετών, C.D. κ.λ.π. με ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες - χρήστες των Η/Υ, για χρήση εντός του χώρου των καταστημάτων αυτών ή και εκτός αυτών, καθώς και η εκ μέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών κ.λπ. με παίγνια στους Η/Υ του καταστήματος.

 

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και σε περίπτωση προσθήκης Η/Υ, πέραν των αναφερομένων σε αυτή (άδεια), αντικαθίσταται με νέα άδεια.

Η χρέωση του πελάτη - χρήστη για την χρήση του εξοπλισμού της επιχείρησης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονοχρέωση του Η/Υ. Απαγορεύεται κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή με τον πελάτη για χρήση του εξοπλισμού.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως μικτές, είτε θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας που ισχύει κάθε φορά για τα καταστήματα και επιχειρήσεις του άρθρου 1 του Π .Δ. 180/1979, είτε θα σταματούν την πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά το πέρας του παραπάνω ωραρίου λειτουργίας. Οι «αμιγείς» επιχειρήσεις έχουν ελεύθερο ωράριο.

 

Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης, μεταβίβασης και αντικατάστασης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Για τη χορήγηση από τον οικείο δήμο ή την κοινότητα της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, σε αμιγή ή μικτά καταστήματα ή αίθουσες, υποβάλλονται από τον αιτούντα εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και προκειμένου περί εταιρειών ή σωματείων από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια.

Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.

β. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1 599/86 (ΦΕΚ Α' 75) και πρόσφατο (όχι πέραν του τριμήνου) αντίγραφο ποινικού μητρώου «δικαστικής χρήσης», που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής στο Δήμο ή Κοινότητα στον οποίο υπεβλήθησαν τα λοιπά δικαιολογητικά.

γ. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή η παραχώρηση στον αιτούντα.

δ. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίμακα 1:50, συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα.

ε. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.

ζ. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.

η. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειμένου περί Εταιρείας ή Σωματείου.

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματι' του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.

ι. Παράβολο 185 ευρώ από τον Δήμο

Προκειμένου περί μικτών καταστημάτων που έχουν εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, δεν απαιτείται η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ν γ, δ, ε και ζ.

 

Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή τους.

Για τον έλεγχο, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Μετά την απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας εκδίδει την άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός δέκα (10) ημερών.

 

Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου ισχύει επ' αόριστο, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανακλήσεως.

 

 Μεταβίβαση άδειας:

Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας, επί ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών, με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας και μόνο σε συγγενικά εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού πρόσωπα του κατόχου:

α) Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης του προσώπου στο όνομα του οποίου αυτή εκδόθηκε και

β) Σε περίπτωση αναπηρίας ή προσβολής του κατόχου της άδειας από ανίατη ασθένεια.

- Η μεταβίβαση της άδειας σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης του προσώπου στο όνομα του οποίου αυτή εκδόθηκε, γίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α. Τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β') της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της υπό μεταβίβαση επιχείρησης.

γ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος κατόχου της άδειας ή το αντίστοιχο αποδεικτικό συνταξιοδότησης του, κατά περίπτωση.

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί έναρξης άσκησης επιτηδεύματος επ' ονόματι του αιτούντος.

ε. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει-αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του χώρου, στον οποίο στεγάζεται και λειτουργεί ήδη η επιχείρηση.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο νέος ιδιοκτήτης θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματι' του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής, ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης και θα ασκήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τους προβλεπόμενους στην υπό μεταβίβαση άδεια λειτουργίας όρους.

- Η μεταβίβαση της άδειας σε περίπτωση αναπηρίας ή προσβολής του κατόχου της άδειας από ανίατη ασθένεια γίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α. Των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα εδάφια (α') και (β') της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της υπό μεταβίβαση επιχείρησης.

γ. Βεβαίωση του αρμόδιου Κρατικού Νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει το είδος της ασθένειας από την οποία πάσχει ο κάτοχος της υπό μεταβίβαση άδειας και στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι η ασθένεια αυτή είναι «ανίατος». (Μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση).

δ. Βεβαίωση από το αρμόδιο Κρατικό Νοσοκομείο, από την οποία να προκύπτει η «αναπηρία» του κατόχου της άδειας, καθώς και η γενεσιουργός αυτής αιτία (ασθένεια, ατύχημα, κ.λ.π.) και τυχόν ποσοστό αυτής, το οποίο όμως δεν δικαιολογεί την συνταξιοδότηση του. (Μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση).

ε. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) του μεταβιβάζοντος την άδεια προσώπου, στην οποία θα δηλώνει ρητά ότι μεταβιβάζει την άδεια αυτή στο συγκεκριμένο συγγενικό του ή άλλο τρίτο πρόσωπο και παραιτείται πλέον από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, στην οποία θα επισυνάπτεται και βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., περί διακοπής της άσκησης του συγκεκριμένου επιτηδεύματος, για το οποίο είχε κάνει έναρξη.

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., περί έναρξης άσκησης του συγκεκριμένου επιτηδεύματος, για τον ενδιαφερόμενο.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) του προσώπου, στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια της συγκεκριμένης επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνει ρητά ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματι του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής, ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης και θα ασκήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τους προβλεπόμενους στην υπό μεταβίβαση άδεια όρους.

Αντικατάσταση άδειας:

Σε περίπτωση προσθήκης νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην εκδούσα την άδεια Αρχή γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας. Η άδεια αντικαθίσταται με νέα, με απόφαση της ανωτέρω Αρχής, χωρίς άλλη διαδικασία.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα