Άδεια λειτουργίας Καταστημάτος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1723Β/2017 ορίζεται το πως εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όπου και απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν αποκλει­στικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

 1. Κομμωτήριο
 2. Κουρείο
 3. Κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών
 4. Εργαστήριο Δερματοστιξίας (tattoo)

Εκδίδουμε άδειες λειτουργίας στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μη διστάσετε να μας ζητήσετε προσφορά!

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η διαδιακασία είναι σε δύο στάδια:

 • Βεβαίωση για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία
 • Γνωστοποίηση Λειτουργίας του καταστήματος

- Βεβαίωση

Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
 

Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία).

Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή -οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση.

Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ’ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς), το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν. 4442/2016. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο υπολογίζεται από την έγγραφη απάντηση ή τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΟΑ ή από την παρέλευση της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο προθεσμίας.

 

- Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η γνωστοποίηση. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, η Αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση προβαίνει επιτόπου σε επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας του γνωστοποιούντος προσώπου μέσω του δελτίου ταυτότητας, ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου.

Τη γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλει και εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση που η λειτουργία γνωστοποιείται από νομικό πρόσωπο, ο Δήμος ή το ΚΕΠ αυτεπάγγελτα, μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ, θα αναζητάει τα αναγκαία στοιχεία του νομικού προσώπου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που τη γνωστοποίηση υποβάλει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα πρέπει να επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα του νομικού προσώπου με γνήσιο της υπογραφής.

Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Ο Δήμος ή το ΚΕΠ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφους τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίη σης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επαλήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο ή ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής.

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και δεν διαθέτει τη βεβαίωση για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία. Η υπέρβαση της προθεσμίας συνεπάγεται πειθαρχική κύρωση του υπαλλήλου. Εάν η γνωστοποίηση υποβληθεί στο ΚΕΠ, το ΚΕΠ αποστέλλει στο Δήμο και ο Δήμος κοινοποιεί κατά τα ως άνω.

Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας. Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατ’ αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

 

Τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση του καταστήματος

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

α) Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο – κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.


 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Κομμωτήριο – Κουρείο – Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών – Εργαστήριο δερματοστιξίας)

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κομμωτήρια/καταστήματα περιποίησης χεριών-ποδιών

1. O υπεύθυνος λειτουργίας της επιχείρησης ή το προσωπικό που απασχολείται στο Κατάστημα διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιχείρηση τηρεί στις εγκαταστάσεις της τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας χρήσης για ΚΥΕ.
β) Αρχείο προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης.
γ) Κατάσταση προσωπικού (με τα πιστοποιητικά υγείας και άδειες άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται).

3. Η εγκατάσταση της επιχείρησης εντός πολυκατοικίας/οικήματος στο οποίο στεγάζονται κατοικίες:

α) δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας είτε
β) πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, όπως αυτή πιστοποιείται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας (ισχύει για Κ.Υ.Ε τα οποία λειτουργούν σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικημάτων στα οποία στεγάζονται κατοικίες).

4. Βεβαιώνεται ότι έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1. Βεβαιώνεται ότι το προσωπικό που απασχολείται/θα απασχολείται στην επιχείρηση είναι εφοδιασμένο:

α) με το πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από την υγειονομική διάταξη υπ. αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797 (ΦΕΚ 1199/11-04-2012).
β) με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή έχει αναγγείλει την άσκηση του επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. 

2. Έχει οριστεί υγειονομικώς υπεύθυνος του καταστήματος (για την περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας κουρείου/κομμωτηρίου).

Γ. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1α. Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση πληροί τις διατάξεις του Οικοδομικού κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
1β. Ο χώρος της επιχείρησης είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ.

2. Πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας όπως ορίζονται από την αριθμ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β’12) Πυροσβεστική Διάταξη (για κτίρια με αίτηση για άδεια οικοδομής πριν την 17η -2-1989) ή από το άρθ. 9 του Π.Δ/τος 71/1988 (ΦΕΚ Α’ 32) (για κτίρια με αίτηση για άδεια οικοδομής μετά την 17η-2-1989).

Κομμωτήριο-Κουρείο 

Το κατάστημα έχει ελάχιστο εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο των 8 τ.μ, για (1) θέση και των 12 τ.μ. για (2) θέσεις. Για κάθε επιπλέον θέση διατίθενται 3 τ.μ ανά κάθισμα. 

Κατάστημα περιποίησης χεριών, ποδιών 

α) Το κατάστημα έχει ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ. με ελάχιστο χώρο εργασίας τα 4 τ.μ ανά θέση και απόσταση μεταξύ θέσεων τουλάχιστον 1 μέτρου.
β) Στο κατάστημα υπάρχει χώρος αναμονής που παρεμποδίζει την οπτική επαφή με τον χώρο παροχής των υπηρεσιών περιποίησης.
γ) (για τις περιπτώσεις μικτών καταστημάτων) Διατίθενται 4 τ.μ ανά θέση εργασίας σε χώρο μόνιμα διαχωρισμένο από το υπόλοιπο κατάστημα.

Εργαστήριο δερματοστιξίας 

α) Το εργαστήριο έχει εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο των 15 τ.μ.
β) (για τις περιπτώσεις περισσότερων της μιας θέσης εργασίας) Στο κατάστημα υπάρχει χώρος 10 επιπλέον τ.μ. για κάθε πρόσθετη θέση εργασίας.
γ) Οι χώροι της κάθε θέσης εργασίας είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και χωρίζονται ο ένας από τον άλλο με κατάλληλο χώρισμα (τοίχο ή άλλη στέρεη κατασκευή) μέχρι ύψους το λιγότερο 2 μέτρων.
δ) (για τις περιπτώσεις που ο χώρος εργασίας με περισσότερες από μία θέσεις είναι ενιαίος) Κάθε θέση εργασίας απομονώνεται από τις υπόλοιπες με ειδική συρόμενη κατασκευή.
ε) Ο χώρος αναμονής πελατών έχει εμβαδό ίσο ή μεγαλύτερο των 10 τ.μ,, είναι απομονωμένος από το χώρο εργασίας με τοίχο και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναμονή των πελατών και των συνοδών τους.

Γ2. ΟΡΟΦΕΣ, ΤΟΙΧΟΙ, ΔΑΠΕΔΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΛΠ

α) Δάπεδα: Το δάπεδο της επιχείρησης είναι κατάλληλο για τους σκοπούς της επιχείρησης και καλής κατασκευής (ανθεκτικό, λείο, αδιαπότιστο, μη εύθριπτο, συνεχές και μη ολισθηρό). Παρέχει τη δυνατότητα εύκολου και αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης.

β) Τοίχοι: Σε όλους τους χώρους οι τοίχοι είναι κατάλληλης κατασκευής και λείοι, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους. 

γ) Οροφές: Οι οροφές είναι κατασκευασμένες από υλικά (ή χρωματίζονται και στιλβώνονται με κατάλληλα υλικά).

δ) Πόρτες - Παράθυρα: Όλοι οι χώροι διαθέτουν παράθυρα καλής κατασκευής η οποία επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό .

Γ.3. ΎΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Βεβαιώνεται η ταυτόχρονη παροχή ζεστού – κρύου νερού με μίκτη σε όσες βρύσες της επιχείρησης αυτό απαιτείται και σε όλες τις βρύσες των αποχωρητηρίων.

Εργαστήριο δερματοστιξίας 

Βεβαιώνεται η ύπαρξη νιπτήρα με εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία) σε κάθε θέση εργασίας και πλησίον του πάγκου εργασίας Βεβαιώνεται η σύνδεση της επιχείρησης με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο (για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο). 

Βεβαιώνεται η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος Πολεοδομικού Κανονισμού σχετικά με τις αποχετεύσεις.

Γ.4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει επαρκή φυσικό ή/και τεχνητό φωτισμό σε όλους της τους χώρους, ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής εκτέλεση των εργασιών και να διαπιστώνεται το επίπεδο καθαριότητας.

Βεβαιώνεται η διασφάλιση επαρκούς εξαερισμού με φυσικό ή/και τεχνητό τρόπο (μηχανολογική εγκατάσταση).

Γ.5 ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ 

Βεβαιώνεται η ύπαρξη αποχωρητηρίων με τα κάτωθι απαιτούμενα χαρακτηριστικά: 

Αποχωρητήρια πελατών 

α) Τα αποχωρητήρια της επιχείρησης διαθέτουν προθάλαμο με πόρτα στην είσοδο του, με νιπτήρα με παροχή ζεστού - κρύου νερού και τον παρελκόμενο εξοπλισμό για το πλύσιμο των χεριών (σαπούνι, χειροπετσέτες μίας χρήσης ή αεροστεγνωτήρα και κάδο απορριμμάτων με κάλυμμα με ποδοκίνητο μηχανισμό ή μηχανισμό με φωτοκύτταρο).
β) Μεταξύ του προθαλάμου και των κυρίως διαμερισμάτων μεσολαβεί πόρτα που μπορεί να κλειδώνει.
γ) Τα τοιχώματα, οι πόρτες και τα δάπεδα των αποχωρητηρίων είναι επενδυμένα με υλικά που επιτρέπουν τον καθαρισμό με υγρή μέθοδο και τα οποία εξασφαλίζουν στεγανότητα και αντοχή στη χρήση των απορρυπαντικών και απολυμαντικών σκευασμάτων.
δ) Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις συνδέονται αποκλειστικά με το σύστημα αποχέτευσης (σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις).
ε) (Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση αποχωρητήρια ΑΜΕΑ) Ο εξοπλισμός και οι χώροι εξυπηρέτησης των αποχωρητηρίων ΑΜΕΑ ακολουθούν τις προδιαγραφές που θέτει ο ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός.

Αποχωρητήρια προσωπικού 

(Για της περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν ή προβλέπεται να απασχολούν μελλοντικά περισσότερα από 5 άτομα προσωπικό ανά βάρδια) Βεβαιώνεται η ύπαρξη ιδιαίτερου αποχωρητηρίου αποκλειστικής χρήσης από το προσωπικό, το οποίο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με της προδιαγραφές των αποχωρητηρίων των πελατών.

Γ.6. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

Βεβαιώνεται η ύπαρξη χώρου αποδυτηρίων με ένα ερμάρι ανά εργαζόμενο.

(για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν ή προβλέπεται να απασχολούν μελλοντικά περισσότερα από 5 άτομα προσωπικό διαφορετικού φύλου ανά βάρδια) Βεβαιώνεται η ύπαρξη ξεχωριστών αποδυτηρίων ανδρών- γυναικών.

Οι τοίχοι, τα δάπεδα, η οροφή, οι πόρτες, τα παράθυρα και ο εξοπλισμός των αποδυτηρίων πληρούν της γενικούς όρους που ισχύουν για όλους της χώρους της επιχείρησης.

Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Κομμωτήρια – κουρεία 

Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται διαφορετική καθαρή πετσέτα που μπορεί να είναι της χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό χώρο από της χρησιμοποιημένες.
Οι χρησιμοποιούμενες βούρτσες, κτένες κλπ θα διατηρούνται απολύτως καθαρά εντός κλειστών προθηκών.
Στην επιχείρηση θα χρησιμοποιούνται μόνο υλικά περιποίησης (της κρέμες, βαφές κλπ) εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται διαφορετική καθαρή πετσέτα που μπορεί να είναι της χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό χώρο από της χρησιμοποιημένες.

Καταστήματα περιποίησης χεριών και ποδιών 

Τα εργαλεία που δεν είναι της χρήσης θα αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικό κλίβανο.
Όσα σκεύη ή εργαλεία δεν μπορούν να αποστειρωθούν θα καθαρίζονται με απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια θα απολυμαίνονται με κατάλληλα σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
Στην επιχείρηση θα χρησιμοποιούνται μόνο υλικά περιποίησης (της κρέμες, βερνίκια νυχιών κλπ) εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται διαφορετική καθαρή πετσέτα που μπορεί να είναι της χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό χώρο από της χρησιμοποιμένες.

Εργαστήρια δερματοστιξίας

 Το εργαστήριο διαθέτει το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού (μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη) της της ορίζεται στο α. 1 της Υ1γ/ΓΠ/οικ.21172/03 (ΦΕΚ Β 306/14-03-03) ήτοι: 

α) Δερματοστίκτης
β) Λαβές δερματοστίκτη
γ) Μπάρες βελονών
δ) Βελόνες
ε) Τροφοδοτικό ρεύματος
στ) Πετάλι
ζ) Συσκευή καθαρισμού
η) Αποστειρωτής
θ) Πάγκος εργασίας
ι) Ψεκαστήρας αποστειρωμένου νερού
ια) Απολυμαντικό υγρό
ιβ) Κάδος απορριμάτων
ιγ) Δοχείο απόρριψης βελονών
ιδ) Καλάϊ ανοξείδωτο
ιε) Μεγεθυντικός φακός
ιστ) Πλαστικά καπάκια, σπάτουλες, ξυραφάκια, γάντια, στάμπες της χρήσης
ιζ) καταπραϋντική καλλυντική αλοιφή 

Ε. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Βεβαιώνεται ότι στην επιχείρηση θα υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων που θα διαθέτουν κάλυμμα με ποδόπληκτρο ή αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος, θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό ανθεκτικό και εύκολα πλενόμενο και θα παραμένουν κλειστοί όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιπλέον βεβαιώνεται ότι:

α) Θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων ώστε να μη συσσωρεύονται της κάδους.
β) Το σύνολο των απορριμμάτων θα απομακρύνονται στο τέλος λειτουργίας κάθε ημέρας.
γ) Ο καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων θα εντάσσεται στο πρόγραμμα καθαριότητας της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει απολύμανση.

Εργαστήρια δερματοστιξίας 

Βεβαιώνεται ότι οι χρησιμοποιημένες βελόνες θα απορρίπτονται σε ειδικό δοχείο (το οποίο προειδοποιεί για το περιεχόμενό του) το οποίο θα αποστέλλεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή στο πλησιέστερο εργαστήριο ή φαρμακείο που εξυπηρετείται από νοσοκομείο για την απόρριψη ιατρικής φύσης απορριμμάτων.

Διαδικασία αντικατάστασης άδειας (μεταβίβασης) και δικαιολογητικά

Η γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος παροχής υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αντικαθίσταται με νέα γνωστοποίηση χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Λειτουργίας καταστήματος από νέο πρόσωπο εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
  Η αντικατάσταση της γνωστοποίησης δεν είναι δυνατή αν έχει διαπιστωθεί παράβαση που δικαιολογεί την ανάκληση της. Η αντικατάσταση της γνωστοποίησης δεν είναι δυνατή αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προσωρινής παύσης της ίδρυσης και λειτουργίας. 
 • Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 
 • Αλλαγής νομικής μορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος.
 • Αλλαγής επωνυμίας. 

Για την αντικατάσταση της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος των περιπτώσεων της παρ. 1 υποβάλλεται στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού EKE (ERMIS−EUGO) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται για ποιά/ποιές από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 αιτείται την αντικατάσταση της γνωστοποίησης, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος. Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από το πρόσωπο που κατέχει την υπό ανπκατάσταση γνωστοποίηση.
 2. Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
  «Ως νέος κύριος του καταστήματος ...................... (είδος καταστήματος) ......................, στην οδό ......................, δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην ...................... (αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται) ή βάσει των οποίων υπεβλήθη η γνωστοποίηση από τον/την ...................... (αναφέρεται το όνομα του ενδιαφερομένου του οποίου η γνωστοποίηση αντικαθίσταται)».  
 3. Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17−12−2007 (ΦΕΚ 2438 Β΄) παράβολο για την περίπτωση λειτουργίας του Καταστήματος από νέο πρόσωπο. 
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της γνωστοποίησης λόγω κληρονομικής διαδοχής απαιτείται η επίδειξη στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή η ηλεκτρονική αποστολή: 

 • Φωτοαντιγράφου της απόφασης του οικείου Πρω τοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και του πιστοποιητικού του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξη της ως «κυρίας». 
 • Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει ή να αποστείλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο κληρονομητηρίου (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της γνωστοποίησης στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης (ή ηλεκτρονικής αποστολής) στον οικείο δήμο πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Ο οικείος δήμος με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου για την αντικατάσταση της γνωστοποίησης χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται, πέραν του ονοματεπωνύμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της εταιρείας και του ονοματεπωνύμου του νομίμου εκπροσώπου της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομένου, η ταχυδρομική διεύθυνση του Καταστήματος, οι δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στο Κατάστημα καθώς και για ποια περίπτωση υπεβλήθη η αντικατάσταση της γνωστοποίησης. 

Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο Κατάστημα.

Ο δήμος κοινοποιεί το έντυπο της αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου Καταστήματος, εντός πέντε (5) ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Για την αντικατάσταση της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα, υποβάλλονται στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ERMIS− EUGO):

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία δηλώνεται η δραστηριότητα του άρθρου 1 που προστίθεται εντός του Καταστήματος συνοδευόμενη υποχρεωτυχά από το έντυπο του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος. 
 2. Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17−12−2007 (ΦΕΚ 2438 Β΄) παράβολο για τις περιπτώσεις αντικατάστασης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
   «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση ...................... ». 
 4. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατατίθεται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, ελλείψει διαχειριστή ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή, ελλείψει κανονισμού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των συστεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων (εξαιρουμένων των ιδιοκτητών των λοιπών χώρων − καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία που πρόκειται να προστεθεί στο κατάστημα. 

Ο οικείος δήμος με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων καθώς και του παραβόλου για την αντικατάσταση της γνωστοποίησης όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα, εξαιρουμένων των εργαστηρίων δερματοστιξίας (tattoo) τα οποία δεν επιτρέπεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (άρθρο 8 παρ. 2. Απόφασης αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.21172/ΦΕΚ 306 Β΄/14.03.2003), χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται, πέραν του ονοματεπωνύμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της εταιρείας και του ονοματεπωνύμου του νομίμου εκπροσώπου της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομένου η ταχυδρομική διεύθυνση του Καταστήματος καθώς και οι δραστηριότητες του άρθρου 1 οι οποίες αφορούν στο Κατάστημα. 

Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα, επέχει θέση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο Κατάστημα. 

Ο δήμος κοινοποιεί το έντυπο της αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου Καταστήματος, εντός πέντε (5) ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

Αν καταργείται μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του Κ.Π.Υ.Υ.Ε. δεν απαιτείται αντικατάσταση της γνωστοποίησης από το δήμο.

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα