Άδεια Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4235/2014, ωστόσο προϋποθέτει τον έλεγχο και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

 • την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
 • την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • τη μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης
 • την προστασία των δασών

Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφεριακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

α. Κατηγορία πρώτη:

Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας δηλαδή, κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

β. Κατηγορία δεύτερη:

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες:

αα. κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων και για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση του τύπου κατασκευής από τη αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

ββ. έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Και στις δύο παραπάνω κατηγορίες δεν απαιτείται εκπόνηση μελέτης κατασκευής, απαιτείται όμως η επίβλεψη κατασκευής από μηχανικό.

γ. Κατηγορία τρίτη:

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο υπεύθυνος λειτουργίας κάθε κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να έχει συγκεντρώσει, πριν τη διενέργεια της αυτοψίας από την Επιτροπή Σταυλισμού, όλες τις άδειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της, η έκδοση των οποίων προσδιορίζεται από τη συναφή και παράλληλη νομοθεσία, και να έχει συμπληρώσει το σχετικό φάκελο.

Ο εν λόγω φάκελος, κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει:

 1. Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Τίτλους ιδιοκτησίας
 3. Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων (οικοδομική άδεια ή απαλλαγή από την έκδοσή της, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή δήλωση αυθαιρέτου)
 4. Βεβαίωση χρήσης γης
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης
 6. Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης
 7. Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια
 8. Βεβαίωση στατικής επάρκειας
 9. Πιστοποιητικά έγκρισης του τύπου και των προτύπων κατασκευής κατά περίπτωση για τη κατηγορία β.
 10. Έγγραφα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία
 11. Λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση (έγκριση αρχαιολογίας, έγκριση δασικής υπηρεσίας, απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σε περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση αρτιότητας, απόφαση Περιφερειακής Ενότητας για τη μείωση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου συνοδευόμενη από τεχνική – αιτιολογική έκθεση).

Ο φάκελος δικαιολογητικών, πρέπει να ενημερώνεται με όλες τις τυχόν νέες άδειες ή ανανεώσεις των υφισταμένων και να είναι άμεσα διαθέσιμος σε κάθε έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη το είδος των εκτρεφομένων ζώων, ο σκοπός εκτροφής και ο μέγιστος αριθμός ζώων (θέσεις εκτροφής) που μπορούν να εκτρέφονται στη μονάδα.

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Α1 και Α2 απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ).

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β δεν εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά υπόκεινται στην τήρηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν εντός των ορίων των περιοχών NATURA υποβάλλουν ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται.

 • α. Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα

1.      Υποβολή φακέλου στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ)  με τα εξής  δικαιολογητικά:

a) Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται:

i. η δυναμικότητα της κτην. εγκατάστασης, εκφρασμένη σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων

ii. η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς

iii. η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα

b) Δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ

c) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του Ν.4056/2012

2.      Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.

3.      Αυτοψία στις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από την Επιτροπή Σταυλισμού και έλεγχος του φακέλου λοιπών αδειοδοτήσεων και δικαιολογητικών

4.      Σύνταξη από την Επιτροπή Σταυλισμού πρακτικού προς την ΑΑΑ σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

5.      Έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την ΑΑΑ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου σε αντίθετη περίπτωση.

Τα στάδια 3,4 και 5 ολοκληρώνονται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου.

 • β. Κατηγορία δεύτερη (αα): κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής
 1. Υποβολή φακέλου στην ΑΑΑ  με τα εξής  δικαιολογητικά:

a) Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται:

i. η δυναμικότητα της κτην. εγκατάστασης, εκφρασμένη σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων

ii. η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς

iii. η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα

b) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του Ν. 4056/2012

c)  ΜΠΕ για τις κτην/κές εγκατ/σεις της κατηγορίας Α’, ή δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των ΠΠΔ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β’.

d) Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτην/κής εγκατ/σης.

 1. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.
 2. Υποβολή φακέλου για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και τριάντα (30) μέρες πριν τη μεταφορά του ζωϊκού κεφαλαίου, ο οποίος περιλαμβάνει:

-    αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντα

-    προσωρινή άδεια εγκατάστασης

-    πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής.

 1. Αναζήτηση της ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου που χορηγήται από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, από την ΑΑΑ για τις κατηγορίες Α1 και Α2
 2. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις της κτην/κής εκμετ/σης από την Επιτροπή Σταυλισμού και έλεγχος του φακέλου απαραίτητων δικαιολογητικών
 3. Σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Σταυλισμού προς την ΑΑΑ σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε κτην/κής εγκατ/σης.
 4. Έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την ΑΑΑ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου σε αντίθετη περίπτωση.

Τα στάδια 3 – 7 ολοκληρώνονται εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης του ενδιαφερομένου.

 • β. Κατηγορία δεύτερη (ββ): κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευή μέχρι 300 τ.μ.

1. Υποβολή φακέλου στην ΑΑΑ με τα εξής δικαιολογητικά:

a) Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται:

i. η δυναμικότητα της κτην. εγκατάστασης, εκφρασμένη σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων

ii. η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς

iii. η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα

b) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του Ν. 4056/2012

c)  ΜΠΕ για τις κτην/κές εγκατ/σεις της κατηγορίας Α’, ή δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των ΠΠΔ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β’.

d) Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτην/κής εγκατ/σης

2. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.

3. Υποβολή φακέλου για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και τριάντα (30) μέρες πριν τη μεταφορά του ζωϊκού κεφαλαίου, ο οποίος περιλαμβάνει:

-    αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντα

-    προσωρινή άδεια εγκατάστασης

-    πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής.

4. Αναζήτηση της ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου που χορηγήται από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, από την ΑΑΑ για τις κατηγορίες Α1 και Α2

5. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις της κτην/κής εκμετ/σης από την Επιτροπή Σταυλισμού και έλεγχος του φακέλου απαραίτητων δικαιολογητικών

6. Σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Σταυλισμού προς την ΑΑΑ σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε κτην/κής εγκατ/σης.

7. Έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την ΑΑΑ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου σε αντίθετη περίπτωση.

Τα στάδια 3 – 7 ολοκληρώνονται εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης του ενδιαφερομένου.

 • γ. Κατηγορία τρίτη: κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής.
 1. Υποβολή φακέλου στην ΑΑΑ με τα εξής δικαιολογητικά:

a) Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται:

i. η δυναμικότητα της κτην. εγκατάστασης, εκφρασμένη σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων

ii. η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς

iii. η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα

b) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του Ν. 4056/2012

c)  ΜΠΕ για τις κτην/κές εγκατ/σεις της κατηγορίας Α’, ή δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των ΠΠΔ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β’.

d) Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτην/κής εγκατ/σης

2. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης.

3. Υποβολή φακέλου για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και τριάντα (30) μέρες πριν τη μεταφορά του ζωϊκού κεφαλαίου, ο οποίος περιλαμβάνει:

-    αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντα

-    προσωρινή άδεια εγκατάστασης

-    οικοδομική άδεια ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση της οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση από την αρμόδια υπηρεσία ή δήλωση αυθαιρέτου.

4. Αναζήτηση της ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου που χορηγήται από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, από την ΑΑΑ για τις κατηγορίες Α1 και Α2

5. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις της κτην/κής εκμετ/σης από την Επιτροπή Σταυλισμού και έλεγχος του φακέλου απαραίτητων δικαιολογητικών

6.Σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Σταυλισμού προς την ΑΑΑ σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε κτην/κής εγκατ/σης.

7.Έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την ΑΑΑ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου σε αντίθετη περίπτωση.

Τα στάδια 3 – 7 ολοκληρώνονται εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης του ενδιαφερομένου.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα εξής:

 1. Τα στοιχεία του φορέα της κτην/κής εγκατ/σης (ονοματεπώνυμο, έτος έναρξης λειτουργίας, εμπειρία ενδιαφερόμενου)
 2. Η θέση και τα στοιχεία του γηπέδου στο οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η εν λόγω κτηνοτροφική εγκατάσταση
 3. Οι τοπικές κλιματικές συνθήκες της περιοχής στην οποία λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η εν λόγω κτην/κή εγκατάσταση
 4. Η παραγωγική κατεύθυνση της κτην/κής εγκατ/σης (π.χ. κρεοπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγική, αυγοπαραγωγική κ.λ.π.)
 5. Το σύστημα εκτροφής (εντατικό, εκτατικό, ημιεντατικό και βιολογική εκτροφή)
 6. Οι διαθέσιμοι πόροι που θα χρησιμοποιούνται από την κτην/κή εγκατ/ση (ζωοτροφές, βοσκότοποι κ.λ.π.)
 7. Η φυλή των εκτρεφομένων ζώων και τα χαρακτηριστικά της
 8. Η επιφάνεια, τα υλικά κατασκευής και η διάταξη εντός του γηπέδου των υφιστάμενων ή των προς κατασκευή κύριων ή βοηθητικών κτιρίων της κτην/κής εγκατ/σης (π.χ. σταύλος, υπόστεγα, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγιστήριο, αλμεκτήριο, αποθήκες ζωοτροφών, εργαλείων και προϊόντων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της και βρίσκονται εντός των ορίων του γηπέδου κ.λ.π.)
 9. Το σύστημα αποχέτευσης, επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων, μεταφοράς και παροχής ύδατος, ήλεκτροδότησης κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι, ο ζωοτεχνικός σχεδιασμός των καλυμμένων και ανοιχτών χώρων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στοχεύει στην καλύτερη δυνατή οργάνωση, και διαρρύθμισή της και πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

 • την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την:
 • υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
 • προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • τις απαιτήσεις του μικροπεριβάλλοντος σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο (π.χ. υλικά κατασκευής, αερισμός, θέρμανση, υγρασία, φωτισμός κ.λ.π.)
 • την κυκλοφορία του ζωικού πληθυσμού και συγκεκριμένα:
 • τον προγραμματισμό των οχειών
 • τον προγραμματισμό των ζώων αντικατάστασης
 • τον απογαλακτισμό
 • τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης
 • την οργάνωση του μηχανολογικούη εξοπλισμού, συσκευών κ.λ.π.
 • την αποθήκευση υλικών με βάση:
 • τον διατροφικό προγραμματισμό (ζωοτροφές, χρησιμοποιούμενοι βοσκότοποι, διατροφή κατά παραγωγικό στάδιο, συνολικές ανάγκες σε ζωοτροφές)
 • τα παραγόμενα προϊόντα
 • τη διαχείριση των αποβλήτων

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ

Όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφής σαλιγκαριών, ως προς τις επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία τους στο περιβάλλον, κατατάσσονται στην κατηγορία Β ανεξαρτήτων του αριθμού των εκτρεφομένων σαλιγκαριών.

Συνεπώς δεν υποχρεούνται στην εκπόνηση ΜΠΕ και έκδοση ΑΕΠΟ αλλά υπόκεινται στην τήρηση ΠΠΔ οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης, δεν απαλλάσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά με βάση το γενικότερο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μονάδων, είναι υποχρεωμένες να αδειοδοτηθούν με ότι προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τα σαλιγκαροτροφεία ανάλογα με τα υλικά κατασκευής διακρίνονται σε:

 1. ανοικτού τύπου, π.χ. σιδηροκατασκευή με δίκτυ σκίασης ή νάυλον για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με το νέο ΓΟΚ
 2. κλειστού τύπου με σκελετό θερμοκηπίου μη εγκεκριμένου τύπου για την κατασκευή των οποίων απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας
 3. κλειστού τύπου με σκελετό θερμοκηπίου εγκεκριμένου τύπου κατασκευής.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα