ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σύμφωνα με το  ΦΕΚ 1010Β/2013 η διοικητική διαδικασία «χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων» μετονομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων», και η «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας».

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων είναι:
 
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
  (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές).
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
 4. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένο από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
 5. Αντίγραφο του στελέχους της Οικοδομικής Άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).
 6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται οι επιστημονικά υπεύθυνοι που απασχολούνται καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας καθώς και αυτών που απασχολούνται σε άλλη μονάδα, γραφείο ή εργαστήριο.
 8. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
 9. Αντίγραφο πτυχίου διατολόγου - διατροφολόγου για τον επιστημονικά υπεύθυνο. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες άσκησης απαιτείται και αντίγραφο πτυχίου φυσικής αγωγής για τον επιστημονικά υπεύθυνο. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής απαιτείται και βεβαίωση ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
 10. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα.
Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.
 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  (Το ανωτέρο πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Η μονάδα αδυνατίσματος ή η διαιτολογική μονάδα πρέπει σύμφωνα με το ΦΕΚ 655Β/1998 πρέπει να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ασκούνται σε αυτές καθώς και έξοδο κινδύνου.
Οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλεια κλπ) και είναι οι εξής:
 
 1. Αίθουσα ομαδικής γυμναστικής με όργανα κατάλληλα τοποθετημένα, εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ.
 2. Εργαστήριο αισθητικής εμβαδού τουλάχιστον 40 τ.μ.
 3. Αίθουσα ανάπαυσης, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ.
 4. Αίθουσα αναμονής εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ.
 5. Αίθουσα καλωπισμού με 2 WC και δύο ντουζ
 6. Χώρος φύλαξης ρούχων με ντουλάπες ή γκαρνταρόμπα
 7. Αποδυτήρια ανδρών και γυναικών
 8. Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για παροχή πρώτων βοηθειών με εξετασική κλίνη και μανόμετρο
 9. Γραφείο διατολόγου πλήρως εξοπλισμένο με:

  α) Ζυγό μέτρησης
  β) Ζυγομετρητή
  γ) Παχύμετρο
  δ) Προπλάσματα τροφίμων
  ε) Λιπομετρητή
  στ) Ηλεκτρονικό υπολογιστή
  ζ) Μανόμετρο
 10. Γραφείο Διεύθυνσης
 11. Χώρος ανάπαυσης προσωπικού
Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία απαιτείται να διαθέτουν χώρο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ.
 
Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να φέρει τη σφραγίδα καταλληλότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ.
 
 
Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα