Πρατήρια Αμιγώς Υγραερίου

Δικαιολογητικά             

Άδεια Ίδρυσης 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή, εφόσον το ακίνητο δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι με βάση το από μισθωτήριο συμβόλαιο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για την ίδρυση του πρατηρίου.

3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει πως δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις και ανικανότητες που αναφέρονται στα άρθρα 82 και 83 του ΝΑ. 720/70 «περί στρατολογίας» (ΦΕΚ 253/Α/1970), όπως ισχύουν.

4. Για τα πρατήρια εκτός σχεδίου - Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία στην οποία έχουν υποβληθεί σχέδια σύνδεσης του πρατηρίου με την οδό. Για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις σε πρανή της οδού χωρίς εγκεκριμένη την εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη (Β.Δ.465/1970).
Για τα πρατήρια εντός σχεδίου - Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία, αντί για την Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία στην οποία έχουν υποβληθεί σχέδια σύνδεσης του πρατηρίου με την οδό (Π.Δ. 1224/1981). Σύμφωνα με τη 1ιδ του άρθρου 30 του Π.Δ. 118/2006, όπως ισχύει, εάν παρέλθει από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση Βεβαίωσης απότμησης πεζοδρομίου στην αρμόδια δημοτική αρχή, χρόνος μεγαλύτερος των 60 ημερών και δεν έχει χορηγηθεί απάντηση επί της αιτούμενης Βεβαίωσης απότμησης πεζοδρομίου, αυτή θεωρείται ότι είναι θετική και προχωρεί η διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας.

5. Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ. 46537/2013 Υ. Α. (ΦΕΚ2036/Β/2013), όπως ισχύει.

6. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε έξι (6) αντίγραφα σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση της ζώνης των 50μ. πέριξ της κύριας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου    στο οποίο σημειώνεται με κόκκινο χρώμα η οικοδομική γραμμή, η θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των δρόμων καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαίτερα σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις τυχόν υπαρχόντων εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 και παρ. ι, ια και ιβ του άρθρου 4 τουπ.δ. 595/1984, όπως ισχύει, και κάθε άλλο κτίριο ή εγκατάσταση, ή εγκαταστάσεων των οποίων η λειτουργία προϋποθέτει χρήση φλόγας. Επίσης σημειώνονται οι θέσεις των επικίνδυνων σημείων του πρατηρίου καθώς και όλες οι αποστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει.

7. Βεβαίωση χρήσεων γης, της κατά τόπους αρμόδιας Υπηρεσίας4 ότι το οικόπεδο ή γήπεδο για την εγκατάσταση πρατηρίου αμιγώς υγραερίου ή μικτού είναι εντός των θέσεων που καθορίζονται από το άρθρο 2 του π.δ.595/1984, όπως ισχύει.

8. Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας που θα αφορά τον χαρακτηρισμό του δρόμου στον οποίο θα ιδρυθεί το πρατήριο.

9. Σχεδιάγραμμα σε πέντε (5) αντίγραφα, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 σε κάτοψη και τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισμάτων.

10. Σχεδιάγραμμα σε πέντε (5) αντίγραφα  σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, του στομίου πλήρωσης της ή και των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων βενζίνης ή/και πετρελαίου, το πλάτος του ελεύθερου χώρου πριν το διαμέρισμα του πρατηρίου, τη διαμόρφωση του, καθώς και τις λεπτομέρειες της κυκλοφοριακής σύνδεσης του με την ή τις οδούς, καθώς και τη σήμανση του κόμβου.

11. Τεχνική περιγραφή σε πέντε (5) αντίγραφα και σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:20 ή 1:50, που δείχνουν τις διαστάσεις των αντλιών υγραερίου, των δεξαμενών (υγραερίου, βενζίνης ή και πετρελαίου), τον τρόπο εγκατάστασης τους, τις λεπτομέρειες υδραυλικής σύνδεσης τους με τις συσκευές διανομής υγραερίου, του στομίου πλήρωσης της δεξαμενής υγραερίου ή των αντλιών υγρών καυσίμων, τις λεπτομέρειες υδραυλικής σύνδεσης της δεξαμενής υγραερίου μετά των αντλιών διανομής υγραερίου καθώς και των άλλων απαραίτητων εξαρτημάτων και συσκευών.

12. Τεχνική Έκθεση σε πέντε (5) αντίγραφα για όλες τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην οποία αναφέρονται οι χρησιμοποιούμενες συσκευές, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους.

13. Τεχνική Περιγραφή και ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων κίνησης, φωτισμού και γείωσης όλης γενικά της εγκατάστασης σε πέντε (5) αντίγραφα, λαμβάνοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί Αντιεκρηκτικών Προστασίας.

14.  Αρχικό παράβολο 30 ευρώ.

15. Παράβολο 30 ευρώ για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου Πλυντηρίου και Λιπαντηρίου, (εφ' όσον υπάρχει).

16. Παράβολο 30 ευρώ για κάθε συσκευή διανομής υγραερίου, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού παραβόλου των 30 ευρώ (δικαιολογητικό 16) για την έκδοση της άδειας ίδρυσης (παρ. 3 η του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει).

 

Άδεια Λειτουργίας

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου κατά το νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που επέβλεψε την εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα έργα του πρατηρίου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης και ότι πληρούνται όλοι οι όροι του π.δ.595/1984, όπως ισχύει.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή η απότμηση του πεζοδρομίου της οδού έμπροσθεν του πρατηρίου, για την είσοδο -έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, εκτελέσθηκε καλώς.

4.  Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας

5. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, σε ισχύ, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.

6. Απλό αντίγραφο του στελέχους της άδειας δόμησης. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας δόμησης για την εγκατάσταση του πρατηρίου.

7. Ανταποδοτικό τέλος 200 ευρώ το οποίο καταβάλλεται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/2005, όπως ισχύει- ΦΕΚΒ 218).

 

Προϋποθέσεις

 • ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
 1. Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες χρήσεις γης η ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.
 2. Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
 3. Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου) να έχει (έχουν) το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος (ΠΔ 118/06 για τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών πρατήρια)
 4. Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β' 2036).
 5. Να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α' 119), όπως ισχύει.
 6. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής (φυσικό πρόσωπο ή μέλη - μέτοχοι νομικού προσώπου) για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων θα πρέπει:
  α. Να είναι είτε έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του ΔΣ ή του προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου.
  β. Να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α' 119), όπως ισχύει.
  γ. Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
  δ. Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων.
  ε. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 - ΦΕΚ Α' 302)
  στ. Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων και να είναι είτε ιδιοκτήτης, είτε μισθωτής αυτού, όπως αυτό αποδεικνύεται είτε από το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, είτε από το μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίστοιχα ή από υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα κάνει μνεία των αντίστοιχων συμβολαίων ή συμβάσεων.
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων την τελευταία οκταετία και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία και να μην υπόκειται στις στερήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 82 και 83 του Ν.Δ. 720/70 «περί στρατολογίας» (ΦΕΚ 253/Α/1970), όπως ισχύουν.
 2. Να έχει χορηγηθεί Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση), για την συντήρηση της οδού έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου ή η βεβαίωση απότμησης πεζοδρομίου με την οδό εκτελέστηκε καλώς.
 3. Μέχρι την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών της παρ.11 του άρθρου 22 του υπ' αριθμ. π.δ.595/1984 όπως ισχύει, για τον υπεύθυνο λειτουργίας έχει εφαρμογή το εδάφιο β της παρ.11 του άρθρου 22 του π.δ.595/84, όπως ισχύει.

Στη περίπτωση που ο υποψήφιος εκμεταλλευτής του πρατηρίου αμιγώς υγραερίου αιτηθεί στην αδειοδοτούσα υπηρεσία την εξ' αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας μικτού πρατηρίου, είτε υγραερίου και υγρών καυσίμων (άρθρο 10 του ν. 3710/2008), είτε υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/2014 Υ.Α. -ΦΕΚ Β' 674), είτε υγραερίου, υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/2014 Υ.Α. - ΦΕΚ Β' 674), είτε οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών, υποβάλλει επιπροσθέτως τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (τεχνικές εκθέσεις, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) που προβλέπονται από τις διατάξεις του 1224/1981 Π.Δ. ή του 465/1970 Β.Δ. (για τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές αντίστοιχα), όπως ισχύουν, ή/και της υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/2014 Υ.Α. - ΦΕΚ Β' 674) για τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

ΧΡΟΝΟΣ:  Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α73-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α711-2-2004).

Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτηση του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση του.

ΚΟΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Συνολικό Κόστος= 30 ευρώ (αρχικό παράβολο) + 30 ευρώ (για κάθε επιπλέον διανομέα υγραερίου πέραν του πρώτου που ενσωματώνεται στο αρχικό παράβολο) + 30 ευρώ (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Συνολικό Κόστος = 200 ευρώ (ως ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου αμιγώς υγραερίου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/2005, όπως ισχύει-ΦΕΚΒ' 218))

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του πρατηρίου, η νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης εκδίδεται στο όνομα του προσώπου στο οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1.  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή.

2. Υπεύθυνη δήλωση του νέου εκμεταλλευτή που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986, ότι δεν καταδικάστηκε κατά τη τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου.

3. Παράβολο 30 ευρώ για κάθε συσκευή διανομής υγραερίου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του νέου εκμεταλλευτή ότι καμία αλλαγή δεν έγινε στο πρατήριο.

5. Υπεύθυνη δήλωση που είναι συνταγμένη και υπογραμμένη όπως ορίζεται στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 26 του υπ' αριθμ. 595/1984 Π.Δ., όπως ισχύει, ότι καμία αλλαγή δεν έγινε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.

6. Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης, θεωρημένο από την οικεία εφορία.

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα