Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Δικαιολογητικά             

Άδεια Ίδρυσης 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου, του προς ίδρυση πρατηρίου, ήτοι:
Απλό αντίγραφο Συμβολαίου Ιδιοκτησίας ή Μισθωτηρίου Συμβολαίου και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε πέντε (5) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) με αποτύπωση της ζώνης των 30 μ. πέριξ της κύριας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις του, το μήκος του προσώπου του, το οποίο πρόσωπο θα ανήκει σε ενιαία αυτοτελή ιδιοκτησία, η οικοδομική γραμμή, η ενδεικτική θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των οδών, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 των π.δ. 1224/1981 και ΒΔ 465/1970, όπως ισχύουν, π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, αρχαιολογικοί χώροι, εργοστάσια ή αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, εκπαιδευτήρια, κινηματογράφοι, θέατρα, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φλόγα, αγωγοί υψηλής τάσης της ΔΕΗ, κ.λπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, ότι:  δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία και λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 - ΦΕΚ Α' 302). Προκειμένου περί νομικού προσώπου, επιπρόσθετα των ανωτέρω, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή ΕΠΕ και σε περίπτωση ΑΕ καταστατικό και πράξη του ΔΣ που καθορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο)

4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του ακινήτου για την ίδρυση του πρατηρίου.
α) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (αν το πρατήριο ιδρύεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου), β) υπεύθυνη δήλωση εκμισθωτή για το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του οικοπέδου/γηπέδου Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή ΕΠΕ και σε περίπτωση ΑΕ καταστατικό και πράξη του ΔΣ που καθορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο).

5. Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητή Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι η θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση της εγκατάστασης (ή εναλλακτικά προσκομίζεται βεβαίωση χρήσεων γης) και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 118/2006 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06).

6. Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του ακινήτου, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων καθώς και η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση (ή κατά περίπτωση η απότμηση του πεζοδρομίου) του πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιέςτων οχημάτων κατά την κίνηση τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Επίσης, για τα κτίρια υπάρχει τουλάχιστον μια τομή και σημειώνονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον φέροντα οργανισμό και τα στοιχεία πλήρωσης αυτών.

7. Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετική σήμανση, προκειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

8. Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εξής εγκαταστάσεων:

 • Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους (δεξαμενές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές απλές σε λεκάνη με γεωύφασμα) ή για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους.
 • Υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
 • Βορβοροσυλλέκτης - Βόθρος. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και την μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων.
 • Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
 • Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
 • Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο απαιτείται μόνο σε περίπτωση έδρασης επίαντικραδασμικής βάσης και περιλαμβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης.
 • Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).

Τα σχεδιαγράμματα υποβάλλονται διπλωμένα σε μέγεθος Α4, υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα αυτά σύμφωνα με τον νόμο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε. και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής αν απαιτείται.

9. Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τρία (3) αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, συνταγμένη και υπογεγραμμένη από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε.

10. Για τα πρατήρια εκτός σχεδίου - Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία στην οποία έχουν υποβληθεί σχέδια σύνδεσης του πρατηρίου με την οδό. Για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις σε πρανή της οδού χωρίς εγκεκριμένη την εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη (Β.Δ.465/1970).
Για τα πρατήρια εντός σχεδίου - Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία, αντί για την Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία στην οποία έχουν υποβληθεί σχέδια σύνδεσης του πρατηρίου με την οδό (Π.Δ. 1224/1981). Εάν παρέλθει από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση Βεβαίωσης απότμησης πεζοδρομίου στην αρμόδια δημοτική αρχή, χρόνος μεγαλύτερος των 60 ημερών και δεν έχει χορηγηθεί απάντηση επί της αιτούμενης Βεβαίωσης απότμησης πεζοδρομίου, αυτή θεωρείται ότι είναι θετική και προχωρεί η διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας.

11. Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 46537/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2036/Β/2013), όπως ισχύει.

12. Αρχικό παράβολο 30 ευρώ.

13. Παράβολο 30 ευρώ για κάθε διακεκριμένη εγκατάσταση Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου, (εφ' όσον υπάρχει).

14. Παράβολο 30 ευρώ για κάθε αντλία ή διανομέα (ανεξαρτήτως των επιστομίων της) (άρθρο 17, παρ. 1γ των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν), συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού παραβόλου των 30 ευρώ για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων (παρ. 1γ, άρθρο 17 του 1224/1981 Π.Δ. ή του 465/1970 Β.Δ., όπως ισχύουν).

 

Άδεια Λειτουργίας

1. Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου κατά το νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που επέβλεψε την εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα έργα του πρατηρίου εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης και επίσης ότι πληρούνται όλοι οι όροι του 1224/81(εντός σχεδίου) ή του Β.Δ. 465/70 (εκτός σχεδίου), όπως ισχύουν, καθώς επίσης και ότι υπάρχει πιστοποίηση CE για τον εξοπλισμό του πρατηρίου όπου απαιτείται και πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τα πρότυπα κατασκευής που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 1224/81 και του Β.Δ.465/70, όπως ισχύουν.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή η απότμηση του πεζοδρομίου της οδού έμπροσθεν του πρατηρίου, για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, εκτελέσθηκε καλώς.

4.  Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.

5. Αδεια δόμησης (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης). Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας δόμησης για την εγκατάσταση του πρατηρίου.

6. Πιστοποιητικό προμηθευτή για την/τις πλαστική/ές δεξαμενή/ές (αν τοποθετούνται τέτοιες δεξαμενές)

7. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή (φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου της κατασκευαστικής εταιρείας) στην οποία θα δηλώνει τον προσωρινό αριθμό μητρώου έκαστης της δεξαμενής.

8. Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών και των διανομέων υγρών καυσίμων καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από την μελέτη.

9. Ογκομετρικό πίνακα για κάθε δεξαμενή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/10 όπως ισχύει.

10. Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών σύμφωνα με την ΚΥΑ 40534/4859/22-08-2013 ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών.

11. Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των βυθομετρικών ράβδων που τοποθετήθηκαν στο πρατήριο.

12. Βεβαίωση ελέγχου των μεταλλικών δεξαμενών ή από το εργοστάσιο κατασκευής των ή από μηχανικό ΠΕ ή μηχανικό ΤΕ ή φορέα ελέγχου ότι οι υπόγειες μεταλλικές δεξαμενές κ.τ.λ. είναι σύμφωνες με τα BSΕΝ 12285 - 1Q 2003.

13. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή της συνθετικής μεμβράνης (δεξαμενές εντός του εδάφους σε λεκάνη από γεωύφασμα) ότι είναι κατάλληλη για υγρά καύσιμα, διαθέτει πιστοποιητικά εργαστηρίων (μαζί και τα σχετικά πιστοποιητικά) και το προσδόκιμο χρόνο ζωής (τουλάχιστον 30 έτη).

14. Βεβαίωση Εταιρίας Ύδρευσης (εάν στο πρατήριο υπάρχει πλυντήριο).

15. Ανταποδοτικό τέλος 200 ευρώ το οποίο καταβάλλεται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 ΚΥΑ (Β' 218), όπως ισχύει).

16. Δήλωση ορισμού υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου (παρ.9 άρθρο 185, ν 4070/2012) συνοδευόμενα με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

 

Προϋποθέσεις

 • ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
 1. Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες χρήσεις γης η ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.
 2. Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
 3. Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου) να έχει (έχουν) το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος (ΠΔ 118/06 για τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών πρατήρια)
 4. Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β' 2036).
 5. Να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α' 119), όπως ισχύει.
 6. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής (φυσικό πρόσωπο ή μέλη - μέτοχοι νομικού προσώπου) για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων θα πρέπει:
  α. Να είναι είτε έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του ΔΣ ή του προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου.
  β. Να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α' 119), όπως ισχύει.
  γ. Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
  δ. Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων.
  ε. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 - ΦΕΚ Α' 302)
  στ. Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων και να είναι είτε ιδιοκτήτης, είτε μισθωτής αυτού, όπως αυτό αποδεικνύεται είτε από το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, είτε από το μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίστοιχα ή από υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα κάνει μνεία των αντίστοιχων συμβολαίων ή συμβάσεων.
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων
 2. Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 - ΦΕΚΑ' 302)
 3. Να έχει χορηγηθεί Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση), για την συντήρηση της οδού έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό εκτελέστηκε καλώς ή η βεβαίωση απότμησης πεζοδρομίου και ότι, όλες οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α' 119), όπως ισχύει.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλες οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 1224/1981 (ή του Β.Δ 465/1970) και του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α' 119), όπως ισχύει.

ΧΡΟΝΟΣ:  Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α73-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α711-2-2004).

Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτηση του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση του.

ΚΟΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Συνολικό Κόστος = 30 ευρώ (αρχικό παράβολο) + 30 ευρώ (για κάθε επιπλέον αντλία ή διανομέα πέραν των αρχικών που ενσωματώνονται στο αρχικό παράβολο) +30 ευρώ (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου),

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Συνολικό Κόστος = 200 ευρώ (ως ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων)

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του πρατηρίου, η νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης εκδίδεται στο όνομα του προσώπου στο οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του πρατηρίου.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, ότι δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία yia νοθεία καυσίμων και ότι δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία και λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 - ΦΕΚ Α' 302).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή του πρατηρίου, για τον όγκο των δεξαμενών συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση διπλωματούχου Μηχανικού, στην οποία δηλώνει ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.

4. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου. Αντί του πιστοποιητικού στην περίπτωση της ανανέωσης, αρκεί η κατάθεση εγγράφων (αριθμού πρωτοκόλλου ή σχετικής βεβαίωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) από όπου προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει τα αναγκαία έγγραφα για την ανανέωση του ως άνω πιστοποιητικού. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται εντός 4 μηνών το αργότερο να προσκομίσει πιστοποιητικό στην Υπηρεσία Μεταφορών, άλλως ανακαλείται προσωρινά η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.

5. Παράβολο 30 ευρώ για κάθε αντλία ή διανομέα. Το ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση του διακεκριμένου χώρου εγκατάστασης Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου ανεξάρτητα από τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

6. Δήλωση ορισμού Υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου (παρ 9 άρθρο 185 ν.4070/2012) συνοδευόμενα με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα