Άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων

Αρμόδιος φορέας:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ 52424/8501/09-11-11, Π.Δ. 455/76Π.Δ. 79/04 αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε. όπως ισχύει.

Περιγραφή
Εγκατάσταση που περιλαμβάνει στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο στάθμευσης που χρησιμοποιείται για στάθμευση, ολική ή μερική διημέρευση και διανυκτέρευση οχημάτων.

Η απαίτηση έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για τους στεγασμένους ή υπαίθριους σταθμούς επιβατικών αυτοκινήτων, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων καταργείται και υποβάλλεται πλέον, από τους ενδιαφερόµενους εκµεταλλευτές αυτών, αναγγελία έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεών τους στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας. Όµως, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν κατά τη φάση της άδειας ίδρυσης, καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν κατά τη φάση της άδειας λειτουργίας, διατηρούνται και θα υποβάλλονται όλα πλέον κατά τη φάση υποβολής των δικαιολογητικών στη διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.
 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασµένου σταθµού επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίµων

Με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για τους εκτός σχεδίου σταθµούς ή εισόδου – εξόδου - απότµησης πεζοδροµίου µόνο για τους σταθµούς µεγάλου µεγέθους που ιδρύονται εντός σχεδίου ή εντός ορίων εγκεκριµένου οικισµού.

2. Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου - εξόδου.

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του, κατά νόµο υπεύθυνου διπλωµατούχου ή τεχνολόγου µηχανικού, µελετητή της εγκατάστασης ότι «η θέση του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθµού είναι κατάλληλη και δεν απαγορεύεται για τη λειτουργία στεγασµένου σταθµού αυτοκινήτων».

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου ότι έχει το νόµιµο δικαίωµα χρησιµοποίησης του κτιρίου µε χρήση στεγασµένου σταθµού.

5. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής σε κλίµακα 1:500 και ακτίνα 100 µ, σε δύο αντίτυπα.

6. Σχεδιάγραµµα του σταθµού σε κάτοψη, σε δύο αντίτυπα, σε κλίµακα 1:100 ή 1:50, της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθµευσης µαζί µε τους διαδρόµους κυκλοφορίας, της θέσης του γραφείου του σταθµού και των βοηθητικών του χώρων, το πλάτος του κεκλιµένου επιπέδου και η ακτίνα καµπυλότητας αυτού, οι θέσεις των υποστυλωµάτων, οι υφιστάµενες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα σηµεία πρόσβασης, ο χώρος υποδοχής προσωρινής αναµονής οχηµάτων και οι εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταµείων (εφόσον υπάρχουν).

7. Τοµή κτιρίου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίµακα 1:100 ή 1:50.

8. Πρόσοψη κτιρίου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίµακα 1:100 ή 1:50.

9. Σχεδιάγραµµα, σε δύο αντίτυπα, της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθµευσης μετά των διαδρόµων κυκλοφορίας, σε κλίµακα 1:100 ή 1:50.

10. Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα, του συντάκτη της µελέτης κατά νόµο υπεύθυνου διπλωµατούχου ή τεχνολόγου µηχανικού που περιέχει λεπτοµέρειες της κατασκευής και λειτουργίας του σταθµού και οι εντός αυτού µηχανολογικές εγκαταστάσεις.

11. Γνωµοδότηση αρµόδιας υπηρεσίας (∆ΜΕΟ – ΓΓ∆Ε / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) για σταθµούς µεγάλου µεγέθους.

12. Βεβαίωση Ρυθµιστικού Οργανισµού Αθήνας για σταθµούς µεγάλου µεγέθους που χωροθετούνται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.

13. Παράβολο 29,50 € ή e – παράβολο για µονώροφους σταθµούς και παράβολο 59,00 € ή e – παράβολο για πολυώροφους.

14. Προϋπολογισµός σε δύο αντίτυπα, της απαιτούµενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραµµένο από τον συντάκτη της µελέτης κατά νόµο υπεύθυνο διπλωµατούχο ή τεχνολόγο µηχανικό και τον ενδιαφερόµενο. 

Εάν προβλέπεται τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανηµάτων για την πλύση και λίπανση αυτοκινήτων ή εγκατάσταση µηχανικού εξαερισµού ή εγκατάσταση συστήµατος καταιονισµού ύδατος ή αυτόµατου ανιχνεύσεως εστίας πυρός, θα πρέπει να υποβληθούν κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Γραµµάτιο κατάθεσης 29,50 ΕΥΡΩ στην ∆.Ο.Υ. ή e – παράβολο για το πλυντήριο –λιπαντήριο.

ii. Μελέτη µηχανικού εξαερισµού σε δύο αντίτυπα του χώρου του σταθµού συνταγµένη και υπογεγραµµένη σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.∆. 455/1976, όπως ισχύει.

iii. Μελέτη και σχεδιαγράµµατα σε δύο αντίτυπα του συστήµατος καταιονισµού ύδατος και αυτόµατης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθουσών στάθµευσης.

iv. Εγκεκριµένη Μελέτη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και σχεδιαγράµµατα σε δύο αντίτυπα του συστήµατος καταιονισµού ύδατος και αυτόµατης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθουσών στάθµευσης.

v. Προϋπολογισµός σε δύο αντίτυπα της απαιτούµενης για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραµµένος από του συντάξαντος τη µελέτη µηχανικού και του ενδιαφεροµένου.

15. Άδεια οικοδοµής για τη συγκεκριµένη χρήση από την οικεία Υπηρεσία ∆όµησης.

16. Βεβαίωση Πυροπροστασίας ή Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από την οικεία πυροσβεστική Υπηρεσία.

17. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόµο διπλωµατούχου ή τεχνολόγου µηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθµού και οι εν αυτώ ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισµοί του Π.∆/τος 455/76, όπως ισχύει.

18. ∆ήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ. 170078/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2507).

 

Η Βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας του στεγασµένου σταθµού έχει χρονική ισχύ δέκα (10) ετών και µπορεί να ανανεωθεί εφόσον υποβληθούν τα απαιτούµενα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή (π.χ. NATURA, ιδιαιτέρου κάλλους κ.λ.π.), είναι ενδεχόµενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθµού επιβατικών αυτοκινήτων

Με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου εκµεταλλευτή του σταθµού «ότι έχει το νόµιµο δικαίωµα εκµεταλλεύσεως του οικοπέδου ή γηπέδου για την χρησιµοποίησή του ως υπαίθριου σταθµού αυτοκινήτων».

2. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.

3. Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης.

4. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής του σταθµού σε κλίµακα 1:200 και ακτίνα 50 µ. σε δύο αντίτυπα.

5. ∆ήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ. 170078/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2507).

6. Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθµευσης του σταθµού µετά των διαδρόµων κυκλοφορίας και του γραφείου κίνησης, σε 2 αντίτυπα σε κλίµακα 1:100 ή 1:50.

7. Τεχνική Έκθεση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δύο αντίτυπα του συντάκτη της µελέτης κατά νόµο υπεύθυνου διπλωµατούχου ή τεχνολόγου µηχανικού.

8. Υπεύθυνη δήλωση του αρµόδιου κατά νόµο υπεύθυνου διπλωµατούχου ή τεχνολόγου µηχανικού µελετητή της εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι η θέση που βρίσκεται και πρόκειται να εγκατασταθεί ο υπαίθριος σταθµός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για τη λειτουργία υπαίθριου σταθµού αυτοκινήτων σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθµ. 455/1976 Π.∆., όπως ισχύει.

Ειδικά για την περίπτωση λειτουργίας µετά τις 18:00 απαιτούνται επιπλέον:

  • Σχεδιαγράµµατα ηλεκτρολογικής µελέτης σε δύο αντίτυπα
  • Τεχνική Έκθεση ηλεκτρολογικής µελέτης σε δύο αντίτυπα
  • Προϋπολογισµός δαπάνης σε δύο αντίτυπα για τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις

9. Βεβαίωση της οικείας ∆.Ο.Υ. ότι υπεβλήθη δήλωση έναρξης εκµετάλλευσης του υπόψη σταθµού.

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόµο διπλωµατούχου ή τεχνολόγου µηχανικού ότι: «α) η κατασκευή του σταθµού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα συνυποβαλλόµενα σχεδιαγράµµατα, β) κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις του Π.∆/τος 455/76, όπως ισχύει και γ) έχουν τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ανά 10 θέσεις στάθµευσης, τουλάχιστον 6 κιλών.

11. Οικοδοµική άδεια ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας για όσες από τις εγκαταστάσεις του υπαίθριου σταθµού απαιτείται από την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία (οικίσκος – γραφείο επιχείρησης, περίφραξη, ασφαλτόστρωση κ.λ.π.).

12. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, για την προµήθεια του απαραίτητου αριθµού πυροσβεστήρων (ένας πυροσβεστήρας ανά 10 θέσεις στάθµευσης), τουλάχιστον 6 κιλών.

 

Η Βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας του υπαίθριου σταθµού έχει χρονική ισχύ τριών (3) ετών και µπορεί να ανανεωθεί εφόσον υποβληθούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόµενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθµού υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων

Με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Έντυπο γραµµάτιο κατάθεσης ∆ηµοσίου Ταµείου ή e – παράβολο.

2. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής σε δύο αντίτυπα σε κλίµακα 1:500 στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάµενες χρήσεις σε ζώνη 100 µέτρων (µ.) περιµετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθµού.

3. Βεβαίωση χρήσεων γης που χορηγείται από την οικεία πολεοδοµική υπηρεσία στην οποία βεβαιώνεται ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ο Σταθµός βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των χρήσεων γης.

4. ∆ήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ. 170613/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2505).

5. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.

6. Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης.

7. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριµένα:

α) κατόψεις, όλων των επιπέδων των κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθµό (δηλ. κυρίως Σταθµός, αίθουσα αναµονής, εκδοτήρια, αποθήκες αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων όπου θα εµφαίνονται σαφώς οι προβλεπόµενες εξυπηρετήσεις των εµποδιζοµένων ατόµων κ.λ.π.).
β) ενδεικτικές χαρακτηριστικές τοµές των ως άνω κτιρίων.
γ) κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων.
δ) σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθµού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι – έξοδοι του Σταθµού, οι διάδροµοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθµευσης, ράµπες και «σκάφες» για τη διακίνηση των εµποδιζοµένων ατόµων κ.λ.π.

8. Ηλεκτρολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριµένα:

α. Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, µε πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευµατοδότες, µικροµεγαφωνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών πινάκων δροµολογίων (εάν προβλέπονται).

β. Πλήρη σχέδια ύδρευσης και αποχέτευσης συνοδευόµενα από κατακόρυφα διαγράµµατα και πλήρη αναγραφή διαστάσεων, συνοδευόµενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισµών.

γ. Πλήρη σχέδια θέρµανσης – εξαερισµού – κλιµατισµού, συνοδευόµενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισµών.

δ. Πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισµού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθµού, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωµάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και µουφών συνδέσεως συνοδευόµενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισµών.

ε. Πλήρες σχέδιο ύδρευσης και αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο µετρητής της Εταιρείας Ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης µε το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαµενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαµενές ή και βιολογικός καθαρισµός. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτοµερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.

9. Σχέδια Σήµανσης, σε δύο αντίτυπα, στο οποίο περιλαµβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, τόσο παρά τις εισόδους – εξόδου του σταθµού, όσο και µέσα στον Σταθµό, δηλαδή βέλη πορείας οχηµάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήµανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενηµέρωση και καθοδήγηση του επιβατικού κοινού και των οδηγών.

10. Γενική Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα, η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της µελέτης για τη δοµή του σταθµού, τον τύπο στο οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασµό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και µνηµονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.     

11. Ειδικά για τους Σταθµούς των κατηγοριών 3, 4 και 5 απαιτείται έγκριση µελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την αρµόδια υπηρεσία.

12. Ειδικά σχέδια, σε δύο αντίτυπα, εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιµένων επιπέδων επιθεωρήσεως, εάν ο Σταθµός περιλαµβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις.               

13. Προϋπολογισµός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούµενης για τις παραπάνω ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, δαπάνης διαρθρωµένη κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόµενος από τον κατά νόµο υπεύθυνο διπλωµατούχο µηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο µηχανικό ή τεχνολόγο µηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωµατούχο ή τεχνολόγο µηχανικό άλλης ειδικότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτών.       

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα ∆ιπλωµατούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται ότι, η κατασκευή του Σταθµού και οι εντός αυτού ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισµοί του Π.∆. 79/2004, όπως ισχύει.

15. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.

16. Άδεια δόµησης ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νοµιµότητα του κτιρίου.  

 

Η Βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας σταθµού υπεραστικών λεωφορείων είναι αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόµενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθµού σταθµού φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίµων

Με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Έντυπο γραµµάτιο κατάθεσης ∆ηµοσίου Ταµείου 58,70 Ευρώ ή e - παράβολο.

2. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής, σε δύο αντίτυπα σε κλίµακα 1:500, θεωρηµένο ως προς το επιτρεπτό της χρήσης του σταθµού φορτηγών αυτοκινήτων και τους όρους δόµησης από την αρµόδια Πολεοδοµική υπηρεσία, στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάµενες χρήσεις σε ζώνη 100 µέτρων (µ.) περιµετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθµού.

3. ∆ήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ. 170613/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2505).

4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.

5. Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης.

6. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριµένα:

α) κατόψεις, όλων των επιπέδων των χώρων ή κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθµό (δηλ. γραφείο, αποθήκες εµπορευµάτων & αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων).
β) ενδεικτικές χαρακτηριστικές τοµές των ως άνω κτιρίων.
γ) κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων.
δ) σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθµού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι – έξοδοι του Σταθµού, οι διάδροµοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθµευσης και γενικά η όλη λειτουργική διάταξη του Σταθµού.

7. Ηλεκτροµηχανολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριµένα:

α. Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, µε πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευµατοδότες, µικροµεγαφωνικές εγκαταστάσεις (εάν προβλέπονται), τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισµών.
β. Πλήρη σχέδια εξαερισµού του χώρου της αποθήκης τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισµών.
γ. Πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισµού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθµού, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωµάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και µουφών συνδέσεως συνοδευόµενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισµών.
δ. Πλήρες σχέδιο ύδρευσης και αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο µετρητής της Εταιρείας Υδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης µε το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαµενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαµενές ή και βιολογικός καθαρισµός. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτοµερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.

8. Σχέδια Σήµανσης, σε δύο αντίτυπα, στο οποίο περιλαµβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, τόσο παρά τις εισόδους – εξόδου του σταθµού, όσο και µέσα στον Σταθµό, δηλαδή βέλη πορείας οχηµάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήµανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενηµέρωση και καθοδήγηση του συναλλασσόµενου κοινού και των οδηγών.

9. Γενική Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα, η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της µελέτης για τη δοµή του σταθµού, τον τύπο στο οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασµό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και µνηµονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.

10. Ειδικά σχέδια, σε δύο αντίτυπα, εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιµένων επιπέδων επιθεωρήσεως, εάν ο Σταθµός περιλαµβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις.

11. Προϋπολογισµός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούµενης για τις παραπάνω ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, δαπάνης διαρθρωµένη κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόµενος από τον κατά νόµο υπεύθυνο διπλωµατούχο µηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο µηχανικό ή τεχνολόγο µηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωµατούχο ή τεχνολόγο µηχανικό άλλης ειδικότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτών.

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα ∆ιπλωµατούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται ότι, η κατασκευή του Σταθµού και οι εντός αυτού ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισµοί του Π.∆. 79/2004, όπως ισχύει.

13. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.

14. Άδεια δόµησης ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νοµιµότητα του κτιρίου.

Η Βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας εµπορευµατικού σταθµού φορτηγών αυτοκινήτων είναι αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόµενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.

 

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα