Άδεια λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων

 

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Νομικό πλαίσιο:  αρ. πρωτ. οικ. 13929/929/2014 Εγκύκλιος Υ.Μ.Ε.ΚΥΑ 52424/8501/09-11-11, Π.Δ. 78/88 όπως ισχύει.

Η απαίτηση έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για τα συνεργεία αυτοκινήτων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων καταργείται και υποβάλλεται πλέον, από τους ενδιαφερόµενους εκµεταλλευτές αυτών, αναγγελία έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεών τους στις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας. Όµως, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν κατά τη φάση της άδειας ίδρυσης, καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν κατά τη φάση της άδειας λειτουργίας, διατηρούνται και θα υποβάλλονται όλα πλέον κατά τη φάση υποβολής των δικαιολογητικών στη διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.

Δικαιολογητικά αναγγελίας έναρξης λειτουργίας

Με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο (2) αντίτυπα, σε κλίµακα 1:500 µε καταγραφή έκτασης και χρήσεων 50 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου του συνεργείου.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του μελετητή ∆ιπλωµατούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

 • Ότι το κτίριο, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.∆. 78/1988, όπως ισχύει.
 • Ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.∆. 1180/1981 ή από άλλες σχετικές διατάξεις.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα ∆ιπλωµατούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Η κατασκευή του κτιρίου (στη περίπτωση µη υφιστάμενου κτιρίου) του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του Π.∆. 78/88, όπως ισχύει.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τεχνίτη υπεύθυνου του συνεργείου στην οποία θα δηλώνεται ότι: ∆εν ασκώ επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια, εκτός από το συνεργείο που βρίσκεται στον ∆ήµο………., οδός………..

5. ∆ήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 52891/30-9-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2446).

6. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου σε κλίµακα 1:50 ή σε κλίµακα 1:100 για μεγάλα συνεργεία και συγκεκριμένα:

α) κατόψεις, σε δύο αντίτυπα, όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου µε όλα τα στοιχεία και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων µε τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λπ.) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωµάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήµατα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόµνηµα µε πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και

β) ενδεικτική τοµή, σε δύο αντίτυπα, σχέδια του κτιρίου του συνεργείου σε κλίµακα 1:50 ή σε κλίµακα 1:100 για μεγάλα συνεργεία, όπου θα εµφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραµπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση µε τη στάθµη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.

7. Τεχνική έκθεση, σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα σχέδια υπογεγραμμένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατούχο ή Τεχνολόγο Μηχανικό που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.

8. Μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο διπλωματούχο ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισµού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.∆. 78/88, όπως ισχύει.

9. Ειδικότερα για τα συνεργεία – φανοποιεία υποβάλλεται μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο διπλωματούχο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιµάται η αναμενόμενη στάθµη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασµικής προστασίας µε πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να µην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.∆. 1180/81 όπως ισχύει.

10. Ειδικότερα για τα συνεργεία – βαφεία υποβάλλεται μελέτη, σε δύο αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόµο υπεύθυνο διπλωματούχο Μηχανικό, η οποία περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστηµα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει.

11. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου. Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου.

12. Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή του συνεργείου:

 • ότι δεν απαγορεύεται από το ισχύον καταστατικό της πολυκατοικίας η λειτουργία συνεργείου, εφόσον το συνεργείο στεγάζεται σε χώρο πολυκατοικίας, ή ότι δεν υπάρχει καταστατικό λειτουργίας.
 • ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 από αµετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
 • ότι το κτίριο, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.∆. 78/1988, όπως ισχύει.

13. Προϋπολογισμός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης υπογεγραμμένη από τον κατά νόµο αρµόδιο ∆ιπλωµατούχο ή τεχνολόγο μηχανικό, που συνέταξε τις µελέτες.

14. Γραμμάτιο κατάθεσης στη ∆.Ο.Υ. ή e-παράβολο 23,50 €.

15. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.

16. Άδεια δόµησης ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νοµιµότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή. 

17. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, ή πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων µε αυτή του συνεργείου.
Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος της παραπάνω Βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή δεν διαθέτει την αντίστοιχη µε την ειδικότητα του συνεργείου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων µε αυτή του συνεργείου και δεν πρόκειται να είναι ο τεχνίτης υπεύθυνος αυτού, τότε προσκομίζεται η αντίστοιχη Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, ή το πτυχίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954, της ίδιας ειδικότητας ή ειδικοτήτων µε αυτή του συνεργείου, του υπαλλήλου - τεχνίτη υπεύθυνου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το ∆ελτίο Αναγγελίας Πρόσληψής του ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου. Για τις ειδικότητες αμαξωμάτων και βαφής απαιτείται και Βεβαίωση ΚΕΚ περί παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου – βαφείου. 

Η Βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας συνεργείου είναι αορίστου χρόνου και κοινοποιείται στην οικεία Υπηρεσία Πολεοδοµίας, καθώς και στην οικεία Αστυνοµική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόµενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Για τα συνεργεία που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, το σχεδιάγραµµα αυτό πρέπει να είναι θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως προς το ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου µε την οδό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 143/89, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Π.∆. 401/93 (Α’ 170) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.∆. 465/70, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 509/84 (Α’ 181) και ισχύει σήµερα.
 2. Τα σχέδια κατατίθενται σε κλίµακα 1:50 και σε περίπτωση µεγάλων συνεργείων 1:100 που να εµφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, µε όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιµένων επιπέδων µε τις διαστάσεις τους (πλάτος, κλίσεις, ακτίνα καµπυλότητας κ.λπ.), όλες τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των µηχανηµάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωµάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήµατα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόµνηµα µε πλήρη εµβαδοµέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τοµή, όπου θα εµφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση που πρέπει να έχουν οι ράµπες και η θέση των δαπέδων σε σχέση µε τη στάθµη του πεζοδροµίου και του περιβάλλοντος χώρου.
 3. Σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Π.∆. 143/89, όπως ισχύει, για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων επί εθνικών οδών εκδίδεται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αντίστοιχα για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων που έχουν πρόσωπο επί επαρχιακών οδών εκδίδεται έγκριση εισόδου -εξόδου.
 4. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ηµεροµηνία λήξεως του από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε µε φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκµεταλλευτή).
 5. Η υποβολή αναθεωρηµένης άδειας σε περίπτωση νοµίµως ανεγερθέντος κτιρίου δεν απαιτείται σε περίπτωση που η χρήση της οικοδοµικής του άδειας είναι Η (εµπορική), Ι (βιοµηχανία - βιοτεχνία), Λ (σταθµός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πραγµατοποιείται, εντός 5 εργασίµων ηµερών, από υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, η αδειοδοτούσα Υπηρεσία ενηµερώνει, εντός των 5 εργασίµων ηµερών, εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, για την έλλειψη κάποιου (ή κάποιων) εκ των προβλεποµένων δικαιολογητικών. Εφόσον στο παραπάνω χρονικό διάστηµα διαπιστωθεί ότι ο φάκελος υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι πλήρης, χορηγείται στον ενδιαφερόµενο Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας του συνεργείου.

Στη συνέχεια, η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντός ενός (1) µηνός από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας (αναφορικά µε τη πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αναγγελία Εναρξης Λειτουργίας), προβαίνει στην προβλεπόµενη εξέταση και έλεγχο αυτών, µε σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας του συνεργείου, οι Υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν (µε φαξ ή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων, επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, τάσσοντας προθεσµία πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών. Εάν δεν συντρέχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενηµερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

Στην περίπτωση που µετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αναγγελία έναρξης της επιχείρησης, η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας, την οποία θα διαβιβάζει στον ενδιαφερόµενο, προκειµένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούµενο έλεγχο.

Επισηµαίνεται ότι, η χρονική ισχύς της Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας ενός συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων είναι αορίστου χρονικής ισχύος.

Επίσης τονίζεται ότι, για την ανωτέρω αναφερόµενη Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας δεν απαιτείται πλέον η διενέργεια αυτοψίας από τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της, σχετικής µε την εγκατάσταση, κείµενης αδειοδοτικής νοµοθεσίας, διότι πλέον η καταλληλότητα της θέσης του ακινήτου αυτής και η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων για τη νόµιµη λειτουργία της δραστηριότητας / εγκατάστασης (π.χ. καταλληλότητα θέσης ακινήτου, χρήσεις γης, τήρηση ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας κ.λ.π.) θα δηλώνεται στην υποβληθείσα Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, του κατά νόµο Υπεύθυνου µελετητή ∆ιπλωµατούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, ο οποίος και θα έχει τις προβλεπόµενες κυρώσεις στη περίπτωση ψευδούς Υπεύθυνης ∆ήλωσης.

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι, η Βεβαίωση Νόµιµης Λειτουργίας έχει τα ίδια έννοµα αποτελέσµατα µε τις υπό κατάργηση άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των εν θέµατι εγκαταστάσεων, ήτοι προσβάλλονται, και ανακαλούνται (προσωρινά ή οριστικά) σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία, εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι που απαγορεύουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους (π.χ. τροποποίηση Γ.Π.Σ. µε το οποίο απαγορεύεται η συνέχιση της λειτουργίας και η µετεγκατάσταση των συγκεκριµένων εν θέµατι νοµίµων λειτουργούντων εγκαταστάσεων).

Προϋποθέσεις

 1. Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συνεργείου (εργαστήρια χαμηλής όχλησης) από τις χρήσεις γης.
 2. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους της ΚΥΑ 69269/5387/1990 όπως ισχύει.
 3. Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια μετά των βοηθητικών χώρων και το ελάχιστο ύψος στους χώρους εργασίας που προβλέπονται από το Π.Δ. 78/ 88 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα