ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3106Β/2013 ορίζεται το πως εκδίδεται μια Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Θεάτρου και Κινηματογράφου, όπου και απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες.

Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων, μετά τη χορήγηση σχετικής προέγκρισης, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 
  1. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.
  2. Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τον ορισμό υπευθύνου του θεάτρου ή του κινηματογράφου και αναπληρωτή του και υπεύθυνη δήλωση των τελευταίων ότι αποδέχονται τον ορισμό τους.
  4. Οικοδομική άδεια με τις μελέτες και τα δικαιολογητικά που τη στηρίζουν, υπογεγραμμένα από μηχανικό, στα οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για την αιτούμενη χρήση θεάτρου − κινηματογράφου.

Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 4178/2013 υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το πρόστιμο, όπως προβλέπεται στις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού και ότι έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου.

Η διαδικασία της έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας έχει ως ακολούθως:

α) Η αίτηση με τον φάκελο δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαβιβάζεται την επομένη της κατάθεσης της από τον οικείο δήμο και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι πλήρης, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων − Κινηματογράφων προς γνωμοδότηση για την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

β) Η αίτηση με τον φάκελο και την γνωμοδότηση του Συμβουλίου στη συνέχεια επιστρέφονται στην Υπηρεσία του οικείου δήμου που τα διαβίβασε και εφ’ όσον η γνωμοδότηση είναι θετική χορηγείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από τον δήμαρχο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, διαφορετικά η άδεια λογίζεται ως εκδοθείσα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Στις περιπτώσεις θεάτρων και κινηματογράφων με περισσότερες της μιας αίθουσες χορηγείται μία μόνον άδεια στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των αιθουσών. Σε περίπτωση προσωρινής αφαίρεσης ή ανάκλησης για κάποια από τις αίθουσες, η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Συμβούλιο Θεάτρων − Κινηματογράφων, Ελληνική Αστυνομία, Υγειονομική Υπηρεσία κ.λπ.).

Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων θεάτρων και κινηματογράφων, υπαίθριων ή στεγασμένων, θα ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄/6−10−1981), από τις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα