Άδειες τοποθέτησης εμπορευμάτων

Όποιος επιθυμεί να προβεί σε χρήση κοινόχρηστου χώρου για έκθεση εμπορευμάτων, έιναι υποχρεωμένος να καταθέσει αίτηση στο Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, προκειμένου να χορηγηθεί και να εκδοθεί άδεια τοποθέτησης εμπορευμάτων. Για τη χορήγηση της άδειας γνωμοδοτεί και το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, όσον αφορά την ασφάλεια πεζών ή τροχοφόρων. 
 
Βάσει της 1173/24-5-2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σχέδιο του μηχανικού σε κλίμακα 1:100. 
 
Πρέπει να:
 • Είναι πλήρες και ακριβές. Επιθυμητή εκτύπωση σε χαρτί διαστάσεων 42 εκ. Χ 30 εκ. 
 • Διαθέτει πινακάκι με πλήρη στοιχεία του ΚΥΕ, θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού.
 
Το σχέδιο περιλαμβάνει:
 
1. Αποτύπωση:
 •  Πεζοδρομίου (κατ’ ελάχιστον στο μήκος της πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου της επιχείρησης)
 • Σημαντικών κτιρίων (εφόσον υπάρχουν)
 • Εισόδων όλων των κτιρίων
 • Των στοιχείων αστικού εξοπλισμού και λοιπών εμποδίων (φωτεινοί σηματοδότες, διαβάσεις / ράμπες, οδηγοί τυφλών, γενικές θέσεις ΑμεΑ, περίπτερα, δεντροδόχες – δέντρα κλπ.)
 • Περιγράμματος του παραχωρούμενου χώρου των όμορων καταστημάτων (σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου)
2. Σημείωση με ευδιάκριτο τρόπο:
 • Των προσβάσιμων οδεύσεων - οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας - και η σύνδεση αυτών με τη διάβαση / ράμπα
 • Του περιγράμματος του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου
Δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων:
 
Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων για πρώτη φορά, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει έντυπη αίτηση, στην οποία σημειώνει:
 
 • Τον υπολογισμό κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε μέτρα (μήκος Χ πλάτος)
 • Τον χώρο τοποθέτησης των εμπορευμάτων έμπροσθεν στην πρόσοψη του καταστήματος (τοίχος) ή έναντι του καταστήματος, επί του κρηπιδώματος του πεζοδρομίου.
 
Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα