Αποθήκες (Logistics)

'Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για αποθήκη (αποθήκες logistcs) απαιτείται μόνο για τις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις αποθηκών:

  • Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
  • Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
  • Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.
  • Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
  • Αποθήκευση ευπαθών προϊόντων σε ψυχόμνες αποθήκες - ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης ή κατάψυξης.

Για την ίδρυση και την λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων απαιτείται άδεια εγκατάστασης και εν συνεχεία άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

- Άδεια εγκατάστασης-ίδρυσης αποθήκης με μηχανολογικό εξοπλισμό είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση και άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η άδεια εγκατάστασης για αποθήκες με μηχανολογικό εξοπλισμό είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

  • Αν η εγκατεστημένη ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μεγαλύτερη από 22 KW κινητήρια ισχύ και 50 KW θερμική ισχύ.
  • Αν πρόκειται για αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών.
  • Αν πρόκειται για αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ.2δ του άρθρου 1 της 3329/15.2.89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας(Β΄132).
  • Αν πρόκειται για αποθήκες, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.

Η διαδικασία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης αποθηκών με μηχανολογικό είναι η ίδια με την διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων.

Σε ότι αφορά την ίδρυση αποθηκών με μηχανολογικό εξοπλισμό με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 37 KW κινητήριας ισχύος και 70 KW θερμικής ισχύος ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των επαγγελματικών εργαστηρίων.

- Άδεια λειτουργίας Βιομηχανίας αποθήκης με μηχανολογικό εξοπλισμό είναι η άδεια που εκδίδεται από την Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και αφορά την τοποθέτηση και την ενεργοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της αποθήκης σε συγκεκριμένη θέση και την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθηκών με μηχανολογικό είναι η ίδια με την διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργία βιομηχανικών μονάδων.

Σε ότι αφορά την λειτουργία αποθηκών με μηχανολογικό εξοπλισμό με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 37 KW κινητήριας ισχύος και 70 KW θερμικής ισχύος ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των επαγγελματικών εργαστηρίων.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα