Εργασίες χωρίς άδεια (προ 48 ωρών ενημέρωση)

Υπάρχουν εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται ούτε Άδεια Δόμησης, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 
Απαιτείται όμως η προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα από τον ενδιαφερόμενο, 48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών. Με την έγγραφη ενημέρωση συνυποβάλλονται προς την Υπηρεσία Δόμησης και οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Αρχαιολογική Υπηρεσία, Δασαρχείο, κ.λπ.), η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής (εφόσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου).
 
Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιάς), δεν ισχύει η προ 48 ωρών ενημέρωση και απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται ούτε άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά μόνο Έγγραφη Ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης και του Αστυνομικού Τμήματος 48 ώρες νωρίτερα είναι (εργασίες του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4067/2012):

 • Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατάσταση του κτιρίου ή τις όψεις του.
 • Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων "ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων" χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
 • Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια.
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον", οι εργασίες χωρίς τη χρήση ικριωμάτων.
 • Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών.
 • Εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.
 
Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα