Άδεια λειτουργίας Καταστημάτος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1723Β/2017 ορίζεται το πως εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών, όπου και απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες.
 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν αποκλει­στικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

 1. Οπωροπωλείο
 2. Κρεοπωλείο
 3. Παντοπωλείο
 4. Πτηνοπωλείο
 5. Αυγοπωλείο
 6. Ιχθυοπωλείο
 7. Γαλακτοπωλείο
 8. Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
 9. Καφεκοπτείο
 10. Πρατήριο ελαίων και λιπών
 11. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
 12. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
 13. Πρατήριο άρτου*
 14. Πρατήριο έτοιμου φαγητού
 15. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προ­ϊόντων
 16. Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
 17. Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
 18. Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα
 19. Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

*Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρ. Η της υποπαραγρ. Η1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) σύμφωνα με την οποία, η ίδρυση Πρατηρίου άρτου δεν επιτρέπεται σε κρεοπω­λεία, πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία, περίπτερα και καταστήματα ψιλικών.

Εκδίδουμε άδειες λειτουργίας στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μη διστάσετε να μας ζητήσετε προσφορά!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η διαδιακασία είναι σε δύο στάδια:

 • Βεβαίωση για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία
 • Γνωστοποίηση Λειτουργίας του καταστήματος

- Βεβαίωση

Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία).

Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή -οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση.

Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ’ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς), το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν. 4442/2016. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο υπολογίζεται από την έγγραφη απάντηση ή τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΟΑ ή από την παρέλευση της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο προθεσμίας.

 

- Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η γνωστοποίηση. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, η Αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση προβαίνει επιτόπου σε επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας του γνωστοποιούντος προσώπου μέσω του δελτίου ταυτότητας, ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου.

Τη γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλει και εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση που η λειτουργία γνωστοποιείται από νομικό πρόσωπο, ο Δήμος ή το ΚΕΠ αυτεπάγγελτα, μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ, θα αναζητάει τα αναγκαία στοιχεία του νομικού προσώπου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που τη γνωστοποίηση υποβάλει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα πρέπει να επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα του νομικού προσώπου με γνήσιο της υπογραφής.

Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Ο Δήμος ή το ΚΕΠ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφους τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίη σης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επαλήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο ή ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής.

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και δεν διαθέτει τη βεβαίωση για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία. Η υπέρβαση της προθεσμίας συνεπάγεται πειθαρχική κύρωση του υπαλλήλου. Εάν η γνωστοποίηση υποβληθεί στο ΚΕΠ, το ΚΕΠ αποστέλλει στο Δήμο και ο Δήμος κοινοποιεί κατά τα ως άνω.

Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας. Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατ’ αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

 

Τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση του καταστήματος

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

α) Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Για την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, πρατήρια άρτου και καφεκοπτεία υποβάλλεται η γνωστοποίηση χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση.
Για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδεικτικά παγωτών, αναψυκτικών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα υποβάλλεται η γνωστοποίηση  χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτός των υπεραγορών τροφίμων)
ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967/12 (ΦΕΚ Β’ 2718/8-10-2012)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει η επιχείρηση προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

2. Η επιχείρηση ακολουθεί τις Οδηγίες Υγιεινής του Ε.Κ. 852/2004, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ΣΕΣΜΕ- ΕΦΕΤ (Τόμος 5, 2003)31. 

3. Η επιχείρηση τηρεί στις εγκαταστάσεις της τα ακόλουθα: 

α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας χρήσης KYE. 
β) Αναλυτικό (επικαιροποιημένο όπου χρειάζεται) διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο καταρτίζει και υπογράφει ο υγειονομικά υπεύθυνος είτε επιστήμονας σχετικής ειδικότητας.
γ) Σύστημα ιχνηλασιμότητας (συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους προμηθευτές τους).
δ) Τα ακόλουθα αρχεία:

- Αρχείο προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης
- Αρχείο καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων
- Αρχείο προσωπικού (με τα πιστοποιητικά υγείας και τεκμηρίωσης της εκπαίδευσής του)
- Αρχείο πρώτων υλών και προμηθευτών
- Αρχείο ελέγχου νερού (όπου απαιτείται)
- Αρχείο ελέγχου θερμοκρασιών (όπου απαιτείται) 

4. Βεβαιώνεται ότι έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. 

5. Έχει καταβληθεί το ποσό του προβλεπόμενου από την ΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β) παραβόλου και υποβάλλεται με τη γνωστοποίηση. (Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) 

6. Η εγκατάσταση της επιχείρησης εντός πολυκατοικίας/οικήματος στο οποίο στεγάζονται κατοικίες: 

α) δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας είτε
β) πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, όπως αυτή πιστοποιείται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή (ελλείψει ή άρνησης αυτού) του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση (ισχύει για Κ.Υ.Ε τα οποία λειτουργούν σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικημάτων στα οποία στεγάζονται κατοικίες.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Υποχρέωση ιδιοκτήτη και υγειονομικά υπεύθυνου 

Βεβαιώνω ότι το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση είναι εφοδιασμένο: 

α) με το πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από την υγειονομική διάταξη υπ. αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797 (ΦΕΚ 1199/11-04-2012) και
β) με πιστοποιητικό εκπαίδευσης 

Υποχρέωση υγειονομικά υπεύθυνου 

1. Βεβαιώνω ότι οι υπάλληλοι (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης):

 • Δεν θα έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα που είναι σε ανοιχτές συσκευασίες όταν αισθανθούν αδιαθεσία.

 • Θα καλύπτουν τις πληγές, καψίματα, δερματικές μολύνσεις με κατάλληλο χρωματιστό αδιάβροχο επίδεσμο.

 • Θα φορούν κατάλληλο, καθαρό ρουχισμό.

 • Θα χειρίζονται σωστά τα τρόφιμα και θα συνεργάζονται προς όφελος της υγιεινής και ασφάλειας αυτών.

 • Θα χρησιμοποιούν γάντια (όπου χρειάζεται) τα οποία ωστόσο δεν θα υποκαθιστούν το πλύσιμο των χεριών και θα αλλάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και όταν αλλάξει η εργασία ή το είδος του τροφίμου που χειρίζονται.

 • Θα τηρούν τους κανόνες σωστής ατομικής υγιεινής (π.χ. όχι κοσμήματα σε μέρος του σώματος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, όχι βαμμένα ή πρόσθετα νύχια κλπ). 

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ότι οι χειριστές τροφίμων θα εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο που θα διατηρείται στο αρχείο προσωπικού.

Γ. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1α. Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση πληροί τις διατάξεις του Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 

1β. Η επιχείρηση διαθέτει για τη λειτουργία της σχετική έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας (για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν σε χώρο εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας, δηλ. σε σχολικό κτίριο, σε μετασκευασμένο όχημα, πλωτό ναυπήγημα εντός λίμνης κ.α.).

1γ. Η επιχείρηση τηρεί τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των πολεοδομικών διατάξεων στις οποίες υπάγεται (για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν εντός παραδοσιακών οικισμών).

2. Ο χώρος της επιχείρησης είναι κύριας χρήσης, προορισμένος για Κ.Υ.Ε. Επιπλέον, η επιχείρηση διαθέτει τους χώρους που απαιτεί η δραστηριότητα που ασκεί. Διατίθεται σχετικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με αποτύπωση όλων των χώρων του καταστήματος.

3. Πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας όπως ορίζονται από την αριθμ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β’12) Πυροσβεστική Διάταξη (για κτίρια με αίτηση για άδεια οικοδομής πριν την 17η -2-1989) ή από το άρθ. 9 του Π.Δ/τος 71/1988 (ΦΕΚ Α’ 32) (για κτίρια με αίτηση για άδεια οικοδομής μετά την 17η-2-1989) 

Γ2. ΟΡΟΦΕΣ, ΤΟΙΧΟΙ, ΔΑΠΕΔΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΛΠ 

1. Οι επιφάνειες των τοίχων, των δαπέδων, των οροφών και των θυρών είναι κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.

2. Οι επιφάνειες των τοίχων είναι στεγανές, μη απορροφητικές και από μη τοξικά υλικά (Για τις περιπτώσεις που λόγω της δραστηριότητας του καταστήματος απαιτείται υγρός καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών τοίχων).

3. Οι οροφές / η εσωτερική επιφάνεια της στέγης και ό, τι είναι στερεωμένο σε αυτές είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι ώστε να μη συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ευρωτίασης (μούχλας) καθώς και η πτώση σωματιδίων.

4. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων και είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο πλέγμα προστασίας.

Γ3. ΥΔΡΕΥΣΗ 

1α. Στην επιχείρηση υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ2/2600/2001- ΦΕΚ 892 Β΄/11-07-01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

1β. Το μη πόσιμο νερό κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο με σχετική ένδειξη (ισχύει για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό λ.χ. για πυροσβεστική χρήση, παραγωγή ατμού, ψύξη κλπ).

Υποχρέωση ιδιοκτήτη και υγειονομικά υπεύθυνου

1. Ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα παράγεται από νερό το οποίο είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και παρασκευάζεται, διακινείται και αποθηκεύεται υπό συνθήκες που τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε μόλυνση.

2. Ο ατμός που χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με τρόφιμα είναι απαλλαγμένος από κάθε ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή ενδέχεται να μολύνει τα τρόφιμα.

Γ.4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

1. Βεβαιώνεται η σύνδεση με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο.

1β. Η εγκατάσταση αποχέτευσης της επιχείρησης είναι:

α) κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και 
β) σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο που αποκλείεται ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων (ισχύει στις περιπτώσεις που υπάρχει εγκατάσταση αποχέτευσης για την επιχείρηση).

Υποχρέωση ιδιοκτήτη και υγειονομικά υπεύθυνου 

Στην επιχείρηση υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων δοχείων απορριμμάτων που πληρούν τους υγειονομικούς όρους και θα φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα. Τα δοχεία απορριμμάτων θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης που θα τηρεί η επιχείρηση στο αντίστοιχο αρχείο.

Η επιχείρηση θα συμμετέχει σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όσον αφορά τις συσκευασίες και άλλα προϊόντα που αποτελούν απορρίμματα/ απόβλητα.

Γ5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

1. Στην επιχείρηση υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή τεχνητού φωτισμού και αερισμού σε όλους τους χώρους. Η εγκατάσταση τεχνητού αερισμού (εάν υπάρχει) εξασφαλίζει ικανοποιητική απαγωγή υδρατμών.

2. Οι λαμπτήρες φωτισμού φέρουν προστατευτικά άθραυστα και διαφανή καλύμματα.

Γ6. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ/ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ 

1. Βεβαιώνεται η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού με ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο.

1β. Βεβαιώνεται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο (ισχύει για επιχειρήσεις με περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια).

2. Βεβαιώνεται η ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων αποχωρητηρίων* με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων είναι στεγανές, μη απορροφητικές και τα παράθυρα (εάν υπάρχουν) καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα.

3. Βεβαιώνεται η ύπαρξη επαρκούς αριθμού νιπτήρων, στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων, εφοδιασμένων με τα απαραίτητα μέσα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών.

4. Όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς, με φυσικά ή τεχνητά μέσα. Για τον τεχνητό αερισμό (όπου υπάρχει) βεβαιώνεται η ύπαρξη κατάλληλης εγκατάστασης αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα)

* Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται: α) οι μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων που στεγάζονται σε αυτά, εφόσον υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου, β) οι επιχειρήσεις των Δημοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια που έχει την υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων, γ) επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης) τα οποία παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα.

 Γ.7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ανάλογα με το είδος της επιχείρησης) 

1. Βεβαιώνεται ότι τα τρόφιμα που εμπορεύεται η επιχείρηση δεν εκτίθενται έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο.

2. Βεβαιώνεται ότι η έκθεση των κηπευτικών και φρούτων που εμπορεύεται η επιχείρηση δεν καταλαμβάνει χώρο πέραν του 1 μ. έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου (ισχύει για την περίπτωση εμπορίας κηπευτικών και φρούτων).

3. Βεβαιώνεται ότι οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου βρίσκονται σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο (ισχύει στις περιπτώσεις μεικτών επιχειρήσεων).

4. Βεβαιώνεται ότι η κοπή των τροφίμων (τυροκομικών προϊόντων, αλλαντικών κλπ) πραγματοποιείται με διαδικασίες που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια αυτών. Η συσκευασία των εντός της επιχείρησης συσκευαζόμενων τροφίμων και ποτών φέρει την απαιτούμενη σήμανση (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης κλπ).

5. Βεβαιώνεται η ύπαρξη κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού για την επεξεργασία προϊόντων (λ.χ. παραγωγή φρέσκου χυμού σε οπωροπωλείο, παρασκευή καφέ από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων).

Υποχρέωση ιδιοκτήτη και υγειονομικά υπεύθυνου 

1. Βεβαιώνεται η χρήση ψυκτικών θαλάμων ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα, με συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας (θερμόμετρα). Οι ψυκτικοί θάλαμοι φέρουν κατάλληλα υλικά επένδυσης και δάπεδα με δυνατότητα καθαρισμού και αποστράγγισης .

2. Βεβαιώνεται η χρήση πάγκων εργασίας, επιφανειών κοπής, σκευών κλπ, ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που διευκολύνουν τον καθαρισμό και την απολύμανσή τους.

3. Βεβαιώνεται η χρήση κατάλληλου και επαρκούς μηχανικού εξοπλισμού (μηχανών κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κλπ).

4. Βεβαιώνεται η χρήση προθηκών έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά.

5. Βεβαιώνεται η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων, των τροφίμων ο οποίος φέρει κατάλληλη σήμανση, καθώς και επαρκούς αριθμού νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών. Στην επιχείρηση υπάρχει συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού.

6. Βεβαιώνεται η τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης των τροφίμων.

 

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα