Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. (α) του Ν.3850/10 ΦΕΚ84 Α/2010, αποτελεί ειδική υποχρέωση για τον εργοδότη και είναι η μελέτη στην  οποία περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υφίστανται στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η εκτίμηση κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στην επιχείρηση.

Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία παρέχει σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις την υποχρεωτική γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

Είναι υποχρέωση του εργοδότη εκτός από την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας να μεριμνήσει και για τη σύνταξη γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρησή του.

Η μελέτη εκπονείται εξολοκλήρου μία φορά και σε αυτή γίνεται προσπάθεια για την καταγραφή του συνόλου των θεμάτων υγιεινής και ασφαλείας που αφορούν την επιχείρηση. Μελλοντικές αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας που δεν έχουν καταγραφεί στο αρχικό στάδιο της μελέτης μπορούν να καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Γιατρού Εργασίας. Οι μεγάλες αλλαγές του μηχανολογικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικής φύσεως κίνδυνοι, συνεπάγονται την υποχρέωση αναθεώρησης της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:

  1. Ο εντοπισμός των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων
  2. Ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων
  3. Η εξεύρεση τρόπων και μεθόδων που θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των εργαζομένων

Πιο αναλυτικά η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
  2. Προσδιορισμός των κινδύνων της επιχείρησης
  3. Προσδιορισμός των τρόπων που θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν οι παραπάνω κίνδυνοι

 

1ο στάδιο Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
Από εξειδικευμένο προσωπικό γίνεται αυτοψία στο χώρο εργασίας της επιχείρησης με σκοπό να γίνει κατανοητός ο τρόπος που εργάζονται οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο εργασιών τους και γενικά πώς είναι οι χώροι της επιχείρησης

2ο στάδιο Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Προσδιορισμός των κινδύνων της επιχείρησης
Σε αυτό το στάδιο γίνεται καταγραφή όλων εκείνων των κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν ή ήδη υπάρχουν και μπορούν να οδηγήσουν σε εργατικό ατύχημα. Αυτοί μπορούν να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες όπως:

  1. κακή κατάσταση μηχανημάτων
  2. κακός τρόπος εργασίας των εργαζομένων
  3. έλλειψη ατομικών μέσων προστασίας κ.λπ.

3ο στάδιο Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Προσδιορισμός των τρόπων που θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν οι παραπάνω κίνδυνοι
Σε αυτό το στάδιο αφού έχει γίνει καταγραφή των επαγγελματικών κινδύνων προσδιορίζονται οι τρόποι με τους οποίους θα αντιμετωπιστούν. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να αφορούν τους εργαζόμενους, τον εξοπλισμό, το περιβάλλον εργασίας αλλά και την διοίκηση της επιχείρησης.

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα