Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας για Καταστήματα και Επιχειρήσεις

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την μελέτη πυρασφάλειας (πυροπροστασίας) καθώς και την διεκπεραίωση της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για πάσης φύσεως επαγγελματικούς χώρους και δραστηριότητες (βιομηχανία, βιοτεχνία, εργοστάσιο, επαγγελματικό εργαστηρίο, κατάστημα, κτίριο γραφείων, συνεργείο αυτοκινήτων, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, παιδικό σταθμού, αποθήκη , κτίριο logistics, χώρος συνάθροισης κοινού, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατορίο, καφενείο, καφετέρια, ταβέρνα, ψητοπωλείο, αρτοποιείο, καφέ μπαρ, κέντρο διασκέδασης, πιτσαρία, θέατρο, κινηματογράφος, χώρος αθλητικών εκδηλώσεων, αίθουσα εκδηλώσεων, catering, κ.λ.π).

Εκδίδουμε πιστοποιητικά πυροπροστασίας στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μη διστάσετε να μας ζητήσετε μία προσφορά!

Αναλαμβάνουμε μελέτες πυρασφάλειας οποιουδήποτε μεγέθους ή πολυπλοκότητας από τις πιο απλές εγκαταστάσεις μέχρι και τις πιο σύνθετες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων κ.λ.π.

Θα πρέπει να τονισθεί με έμφαση ότι η μελέτη πυρασφάλειας αποτελεί ένα απο τους βασικούς παράγοντες ορθής κατασκευής των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και κατά συνέπεια της ασφάλειας κάθε κτηρίου ή εγκατάστασης έναντι του κινδύνου πυρκαγιάς. Η μελέτη πυρασφάλειας είναι λάθος να θεωρείται μια αναγκαστική τυπική διαδικασία που απλά θα την εγκρίνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να πάρουμε το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Άλλωστε πολλά κτήρια ή επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές απο πυρκαγιά διέθεταν το τυπικό χαρτί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν διέθεταν όμως σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εγκαταστάσεις.

 

Διαδικασία

Για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό πυρασφάλειας, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας στο κατάστημα και η οποία πρέπει να εφαρμόζεται ρητά.

Όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται σε υφιστάμενα και νέα.

Οριακό σημείο για τη διάκρισή τους αυτή, θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α /17-2- 1988) "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων" και του "Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων του Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80Α / 7-5-2018).

Ως υφιστάμενα θεωρούνται εκείνα όπου η υποβολή αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας έγινε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 41/2018, ενώ νέα θεωρούνται εκείνα που η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος  του Π.Δ. 41/2018.

 

Για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πλην αυτής των ξενοδοχείων, η έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/88 καθορίσθηκε να είναι δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή την 17-2-1989, για δε τα νέα και υφιστάμενα ξενοδοχεία ορίσθηκε ένα (1) μήνα μετά την δημοσίευση του, δηλαδή την 17-3-1988.

Για τα υφιστάμενα κτίρια ισχύουν πρινΓια τα υφιστάμενα κτίρια ισχύουν πριν

Το  Π..Δ. 41/2018 εφαρμόζεται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που ανεγείρονται με άδεια δόμησης, της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την 7-5-2018, σε ανεξάρτητες λειτουργικά προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια, σε κτίρια στα οποία έχει γίνει αλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης με το Π.Δ. 71/1988, σε κτίρια που έχει γίνει εξ'ολοκλήρου αλλαγή χρήσης και σε προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια με δόμηση >50% και επιφάνεια >300τ.μ.  

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα κτίριο είναι νέο ή υφιστάμενο για να εφαρμοσθεί η αντίστοιχη νομοθεσία πυροπροστασίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την οικοδομική άδεια του κτιρίου ή εναλλακτικά οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (π.χ. βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας, άδεια Ε.Ο.Τ, μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμό Δ.Ε.Η. κ.λπ.) που να αποδεικνύει αν το κτίριο είναι υφιστάμενο ή νέο. 

 • Κτίρια υφιστάμενα

Ανάλογα με τη χρήση των υφιστάμενων κτιρίων ισχύουν και οι αντίστοιχες Πυροσβεστικές Διατάξεις και Νόμοι. Πιο αναλυτικά έχουμε:

Α/Α Κατηγορία Ισχύουσα Διάταξη
1 Κατοικίες 7.600/700.1960 Εγκ. Δγή Α.Π.Σ. (Υπόδειξη μέτρων από Π.Υ.)
2 Ξενοδοχεία 2/79 Πυροσβεστική Διάταξη Π.Δ. 71/88 (αριθ. 16-22)
3 Εκπαιδευτήρια 7.600/700.1960 Εγκ. Δγή Α.Π.Σ. (Υπόδειξη μέτρων από Π.Υ.)
4 Γραφεία 7.600/700.1960 Εγκ. Δγή Α.Π.Σ. (Υπόδειξη μέτρων από Π.Υ.)
5 Καταστήματα 8γ/2007 Πυροσβεστική Διάταξη
6 Χώροι συνάθροισης κοινού 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη
7 Βιομηχανίες - βιοτεχνίες & αποθήκες αυτών ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90Β/2006)
8 Ανεξάρτητες αποθήκες 6/1996 Πυροσβεστική Διάταξη
9 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών ΦΕΚ 578 Β / 1991
Π.Δ. 44/1987
ΦΕΚ 799 Β / 1935
10 Πρατήρια υγρών καυσίμων Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 119 Α / 2006)

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1506 Β / 2008) προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία από την Π.Υ. με την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στα παρακάτω νομοθετήματα, ανεξάρτητα από τη χρήση ή μη υγρών ή αέριων καυσίμων:

 1. Π.Δ. 71/1988
 2. Πυροσβεστική Διάταξη 2/1979 (ξενοδοχειακά καταλύματα)
 3. Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (χώροι συνάθροισης κοινού)
 4. Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996 (αποθήκες)
 5. Πυροσβεστική Διάταξη  8γ/2007 (καταστήματα)
 6. Π.Δ. 455/1976 (σταθμοί αυτοκινήτων)
 7. 7.600/700/1960 Ργκ. Α.Π.Σ. (υπόδειξη μέτρων)

Για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στα ανωτέρω νομοθετήματα ισχύει η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού κατόπιν διενέργειας αυτοψίας ή όπως ορίζεται στη σχετική ειδική νομοθεσία.

 • Κτίρια νέα

Για τα νέα κτίρια, όπως αυτά καθορίζονται βάσει των ανωτέρω, εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στο Π.Δ. 71/1988. Με το εν λόγω Π.Δ. έγινε για πρώτη φορά υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης παθητικής πυροπροστασίας κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ενός κτιρίου.

Η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας εγκρίνεται από το κατά τόπους αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ενώ η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον αυτή απαιτείται, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Βάσει της χρήσης των κτιρίων, αυτά ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες, για κάθε μία από τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΚΥΡΙΩΝ
Α Κατοικίες Κτίρια διαμερισμάτων. Ξεχωριστές κατοικίες, οικοτροφεία
Β Ξενοδοχεία Ξενοδοχεία, ξενώνες
Γ  Εκπαιδευτήρια Σχολικά κτίρια όλων των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης
Δ  Γραφεία Κτίρια με δημόσια ή και ιδιωτικά γραφεία
Ε  Καταστήματα Κτίρια για αποθήκευση, έκθεση και πώληση εμπορευμάτων
ΣΤ Χώροι συνάθροισης κοινού Κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση ατόμων, για κοινωνικές, οικονομικές, πνευματικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες
Ζ Βιομηχανίες - Αποθήκες Κτίρια που στεγάζουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες ή και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων
Η Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - φυλακές Νοσοκομειακά κτίρια, γηροκομεία, παιδοβρεφονηπιακοί σταθμοί (με ύπνο), κτίρια σωφρονισμού (φυλακές - αναμορφωτήρια)
Θ Χώροι στάθμευσης οχημάτων & πρατηρίων υγρών καυσίμων Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

Εφαρμογή της μελέτης

Η εφαρμογή της μελέτης γίνεται εφόσον θεωρηθεί η μελέτη πυρασφάλειας. Εφαρμόζονται δηλαδή στην πράξη ότι προβλέπει η μελέτη (π.χ. πόσοι πυροσβεστήρες πρέπει να τοποθετηθούν, πυροσβεστικές φωλιές, φωτιστικά ασφαλείας κ.λπ.).

 

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το την Π.Δ. 13/2013 (ΦΕΚ 1586 Β / 2013) η πυροσβεστική αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή:

 • Υπεύθυνης δήλωσης από τον επιβλέποντα μηχανικό
 • Υπεύθυνης δήλωσης από τον ιδιοκτήτη
 • Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή πυροσβεστήρων
 • Λοιπών δικαιολογητικών κατά περίπτωση

Οι υποβαλλόμενες μελέτες πυροπροστασίας όπου απαιτείται, πρέπει να είναι σύμφωνες με τη χρήση του κτιρίου ή τμήματός του.

Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας που χορηγεί η πυροσβεστική αρχή σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α'32) είναι 5 έτη, εκτός από περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος.

Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε είδους κτιρίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ

1

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

2

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

3

8 ΧΡΟΝΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

4

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

5

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Ο.Π.Α.Π

6

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

7

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΚΑΠΗ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

8

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

9

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

10

5 ΧΡΟΝΙΑ

INTERNET CAFE

11

8 ΧΡΟΝΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ 'Η ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ 'Η ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

12

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

13

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

14

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

15

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

16

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

17

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

18

1 ΧΡΟΝΟ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19

6 ΜΗΝΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

20

1 ΧΡΟΝΟ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

21

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ΕΜΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ

22

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

23

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

24

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ Τ.V., ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΚΟΜΒΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, Κ.Λ.Π.)

25

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ

26

1 ΧΡΟΝΟ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

27

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ - ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

28

1 ΧΡΟΝΟ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

29

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ

30

1 ΧΡΟΝΟ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΣΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

31

1 ΧΡΟΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

32

5 ΧΡΟΝΙΑ

CAMPING ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταστήματα και επιχειρήσεις δικαιολογητικά

www.dikaiologitika.gr
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταστήματα και επιχειρήσεις δικαιολογητικά Με νέα απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος απλοποιούνται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε επιχειρήσεις και καταστήματα . Διαδικασία χορήγησης για πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρασφάλειας 1. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στα παραπάνω (1θ), (1ι), (1ια), (1ιβ), (1ιγ), (1ιδ), (1ιε) και (1ιστ) σχετικά χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (A΄ 75), από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και β. Υπεύθυνης δήλωσης, του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας. γ. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρασφάλειας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο παραπάνω (1η) σχετικό χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή: α. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και β. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση. γ. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις. 3. Η ίδια ως άνω διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυρασφάλειας ακολουθείται και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας-εφαρμοζόμενη νομοθεσία πυροπροστασίας 1. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας που χορηγεί η Πυροσβεστική Αρχή, καθορίζεται από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότε¬ρες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος. 2. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορηγείται εφόσον προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται από την αδειοδοτούσα ή άλλη αρμόδια Αρχή. Εξαιρουμένης της ρητής πρόβλεψης μη απαίτησης χορήγησης στην ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη ύπαρξης αδειοδοτούσας Αρχής ή απαίτησης άλλης αρμόδιας Αρχής, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρο¬προστασίας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήματος του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης. 3. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας συνοδεύει τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα, όπως εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστα¬σίας, σχέδια κατόψεων, Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας κλπ. 4. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και χωρίς να αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της επιχείρησης - εγκατάστασης, βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη ή κατά περίπτω¬ση φάκελο πυροπροστασίας μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχει συνταχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, χωρίς αυτό να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στο χώρο για τον οποίο εκδόθηκε, από διάφορες αιτίες ή άλλους παράγοντες. 5. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο (1κα) σχετικό, σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο κεφ. Α΄ του ΠΔ 71/1988 και στεγάζονται σε κτίρια ή τμήματά τους που από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας υφίσταται υποχρέωση μόνο τοποθέ¬τησης φορητών πυροσβεστήρων, το αιτούμενο πιστο¬ποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου ή του κατά περίπτωση τμήματός του με τα σχέδια κάτοψης και τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα. Οι υποβαλλόμενες μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, πρέπει να είναι σύμφωνες με τη χρήση του κτιρίου ή τμήματός του. 6. Προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κάθε επιχείρηση- εγκατάστα¬ση απαιτείται επίσης η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης: α. Αναγνωρισμένης εταιρίας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 όπως αυτή ισχύει όπου αναφέρεται η τήρηση των απαιτήσεων αυτής και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν- αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης είτε β. Προμηθευτή πυροσβεστήρων όπου αναφέρεται η ύπαρξη των απαιτούμενων σημάνσεων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 όπως αυτή ισχύει και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πωλήθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης. 7. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε oλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης- εκμεταλλευτής, ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει. Έκτακτοι έλεγχοι 1. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενερ¬γούν σε καθημερινή βάση, με τους εντεταλμένους πυρoσβεστικούς υπαλλήλους τους δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί των χορηγηθέντων πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε εξάμηνη βάση και εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία χορήγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και επιπροσθέτως ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους, το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις από τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας. Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας 1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφ. Α΄ του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), δύναται να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μέγιστης χρονικής διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τη (θεωρημένη) μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί παθητικής πυροπροστασίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθείας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ημιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. 3. Σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου χορήγησης. Κυρώσεις 1. Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχεiρησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. 2. Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο των κατά περίπτωση Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του υπαλλήλου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης» και κοινοποιεί το Πρακτικό ή την Αναφορά και το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Καταργούνται οι διατάξεις Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, χορηγεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχεί¬ρησης - εγκατάστασης».

www.dikaiologitika.gr

 

Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες - επαγγέλματα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3284 Β/2014 καταργείται η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1039 δραστηριότητες - επαγγέλματα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται πλέον πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.

Με τον επανακαθορισμό των ρυθμίσεων που αφορούν την πυρασφάλεια, ο επαγγελματίας - επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα γενικά προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό.

Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την κατηγορία δραστηριότητας, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση του επαγγελματία - επιχειρηματία να εγκαταστήσει μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας.

Επίσης, ισχύει η υποχρέωση για σύνταξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας - τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης, καθώς και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας.

Σημειώνεται ότι απαλλάσσονται από το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου, μεταξύ των οποίων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.

Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες της 9ης ομάδας του Παραρτήματος του ν. 4262/2014.

Οι παραπάνω δραστηριότητες σύμφωνα με τη διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας - ΣΤΑΚΟΔ (NACE code), καταλαμβάνουν:

 • 6 τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων(πίνακας 1)
 • 24 κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων (πίνακας 2)
 • 69 ομάδες οικονομικών δραστηριοτήτων (πίνακας 3)
 • 125 τάξεις οικονομικών δραστηριοτήτων (πίνακας 3)
 • 454 κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων (παράρτημα)
 • 1.039 υπο-κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων (παράρτημα)

Πίνακας 1:

Τομείς

Β - ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Γ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Δ - ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ε - ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ζ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΙΔ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πίνακας 2:

 

Κλάδοι

07 - Εξόρυξη μεταλλευμάτων

10 - Βιομηχανία τροφίμων

11 - Ποτοποιία

12 - Παραγωγή προϊόντων καπνού

13 - Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21 - Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

23 - Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24 - Παραγωγή βασικών μετάλλων

25 - Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28 - Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29 - Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30 - Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

32 - Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 - Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35 - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

36 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

38 - Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

39 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46 - Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

82 - Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

Πίνακας 3:

Κλάδοι – Ομάδες - Τάξεις

07 - Εξόρυξη μεταλλευμάτων

07.1 - Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.10 - Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.2 - Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

07.29 - Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

10 - Βιομηχανία τροφίμων

10.1 - Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

10.11 - Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.12 - Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10.13 - Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.2 - Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20 - Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.3 - Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.31 - Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.32 - Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39 - Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.4 - Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.41 - Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.5 - Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

10.51 - Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.6 - Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.61 - Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

10.62 - Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.7 - Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

10.71 - Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72 - Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.73 - Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.8 - Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.81 - Παραγωγή ζάχαρης

10.82 - Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83 - Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.84 - Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.86 - Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89 - Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.9 - Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

10.91 - Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

10.92 - Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

11 - Ποτοποιία

11.0 - Ποτοποιία

11.02 - Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.05 - Ζυθοποιία

11.06 - Παραγωγή βύνης

11.07 - Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

12 - Παραγωγή προϊόντων καπνού

12.0 - Παραγωγή προϊόντων καπνού

12.00 - Παραγωγή προϊόντων καπνού

13 - Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.9 - Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

13.92 - Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

20.1 - Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές

20.13 - Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

21 - Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

21.1 - Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

21.10 - Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

21.2 - Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

21.20 - Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

23 - Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.5 - Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

23.51 - Παραγωγή τσιμέντου

23.52 - Παραγωγή ασβέστη και γύψου

24 - Παραγωγή βασικών μετάλλων

24.1 - Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.10 - Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.2 - Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.20 - Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.3 - Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα

24.31 - Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

24.32 - Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.33 - Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.34 - Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

24.4 - Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.41 - Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

24.42 - Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)

24.43 - Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

24.44 - Παραγωγή χαλκού

24.45 - Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.5 - Χύτευση μετάλλων

24.51 - Χύτευση σιδήρου

24.52 - Χύτευση χάλυβα

24.53 - Χύτευση ελαφρών μετάλλων

24.54 - Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25 - Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.1 - Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων

25.11 - Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.12 - Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.2 - Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.21 - Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.29 - Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.3 - Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

25.30 - Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

25.4 - Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών

25.40 - Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών

25.5 - Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.50 - Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.6 - Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία

25.61 - Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62 - Μεταλλοτεχνία

25.7 - Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών

25.71 - Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

25.72 - Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

25.73 - Κατασκευή εργαλείων

25.9 - Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων

25.91 - Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

25.92 - Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.93 - Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.94 - Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.99 - Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

26.1 - Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών

26.12 - Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.2 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.20 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.3 - Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.30 - Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.4 - Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.40 - Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.5 - Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης· κατασκευή ρολογιών

26.51 - Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.7 - Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.70 - Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

27 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

27.1 - Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

27.11 - Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.12 - Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.2 - Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.20 - Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.3 - Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.32 - Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων

27.4 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.40 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.5 - Κατασκευή οικιακών συσκευών

27.51 - Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52 - Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.9 - Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

27.90 - Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28 - Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.1 - Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.11 - Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.13 - Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

28.14 - Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

28.15 - Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης

28.2 - Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.21 - Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.22 - Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.23 - Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

28.25 - Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

28.29 - Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.3 - Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.30 - Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.4 - Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών

28.49 - Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.9 - Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

28.91 - Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

28.92 - Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

28.93 - Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

28.94 - Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

28.95 - Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.99 - Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29 - Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.1 - Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

29.10 - Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

29.2 - Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.20 - Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.3 - Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

29.31 - Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 - Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

30 - Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

30.1 - Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών

30.11 - Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.12 - Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

30.2 - Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

30.20 - Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

30.3 - Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων

30.30 - Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων

30.9 - Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

30.91 - Κατασκευή μοτοσικλετών

30.92 - Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

30.99 - Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

32 - Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

32.2 - Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.20 - Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.5 - Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.50 - Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

33 - Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.1 - Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

33.13 - Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.15 - Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.17 - Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

33.2 - Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.20 - Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35 - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

35.1 - Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

35.11 - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.3 - Παροχή ατμού και κλιματισμού

35.30 - Παροχή ατμού και κλιματισμού

36 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

36.0 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

36.00 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

38 - Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

38.3 - Ανάκτηση υλικών

38.31 - Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

39 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39.00 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

45.2 - Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20 - Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.4 - Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

45.40 - Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

46 - Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.1 - Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

46.13 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών

46.7 - Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

46.73 - Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

82 - Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.9 - Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

82.92 - Δραστηριότητες συσκευασίας

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα