Πρατήρια Διανομής Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG)

Δικαιολογητικά             

Άδεια Ίδρυσης 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου, του προς ίδρυση πρατηρίου, ήτοι:
Απλό αντίγραφο Συμβολαίου Ιδιοκτησίας ή Μισθωτηρίου Συμβολαίου και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε έξι (6) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου του υπό ίδρυση πρατηρίου. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται με κόκκινο χρώμα η θέση του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου με τα πλάτη των οδών και λεπτομέρειες των γεωμετρικών τους διαμορφώσεων στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του υπό ίδρυση πρατηρίου, καθώς επίσης και οι φορές κατεύθυνσης των λωρίδων κυκλοφορίας της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου, τα είδη και οι χρήσεις των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και η οικοδομική ή/και τυχόν ρυμοτομική γραμμή του υπό ίδρυση πρατηρίου. Επιπλέον, πρέπει να εμφαίνονται οι ενδεικτικές θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων του υπό ίδρυση πρατηρίου και υποχρεωτικά οι ακριβείς  αποστάσεις που απέχουν όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του υπό ίδρυση πρατηρίου από τυχόν ύπαρξη και λειτουργία κτιρίων, χώρων  ή/και εγκαταστάσεων. Τέλος, στη περίπτωση που το υπό ίδρυση πρατήριο θα διαθέτει εκτός από πεπιεσμένο φυσικό  αέριο (CNG) και αλλά καύσιμα, θα πρέπει να σημειώνονται οι ακριβείς αποστάσεις όλων των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων όλων των καυσίμων, από τα κτίρια ή τους χώρους που αναφέρονται στην ισχύουσα για κάθε καύσιμο νομοθεσία και να σημειώνονται οι θέσεις των οποίων η λειτουργία προϋποθέτει χρήση φλόγας και αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η.

3. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, ότι:  δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία και λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 - ΦΕΚ Α' 302). Προκειμένου περί νομικού προσώπου, επιπρόσθετα των ανωτέρω, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή ΕΠΕ και σε περίπτωση ΑΕ καταστατικό και πράξη του ΔΣ που καθορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο)

4. Υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο υπεύθυνου Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής:
Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το υπό ίδρυση πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και είναι κατάλληλη για την ίδρυση πρατηρίου,
Πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας καθώς επίσης και όλες οι ελάχιστες εξωτερικές και εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου (μικτού ή αμιγούς) που προβλέπονται από την παρούσα Έχει υποβληθεί στην αρμόδια, για τη συντήρηση και λειτουργία της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του υπό ίδρυση πρατηρίου η με αριθμό πρωτοκόλλου...........αίτηση για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), ή απότμηση - υποβιβασμός της στάθμης του πεζοδρομίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια)

5. Σχεδιάγραμμα δομικών κατασκευών, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 σε κάτοψη και τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου, τις διαστάσεις τους καθώς και το είδος των υλικών κατασκευής τους

6. Σχεδιάγραμμα πυροσβεστικών μέσων (Αντίγραφο εγκεκριμένης κάτοψης πυροσβεστικών μέσων), σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και τεχνική περιγραφή του συστήματος Πυρόσβεσης εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

7. Σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στα οποία θα φαίνονται κατ' ελάχιστο τα εξής:

 • Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις πρατηρίου (Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσηςομβρίων, πεπιεσμένου αέρα, δίκτυο φωτισμού).
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις πρατηρίου (σωληνώσεις καυσίμου, σωληνώσεις δεξαμενών, διάγραμμα λειτουργίας και οργάνων πρατηρίου, δεξαμενές καυσίμου) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρατηρίου (κυκλώματα κίνησης, γείωσης, ασθενή ρεύματα, κατανομή ζωνών αντιεκρηκτικότητας (0, 1, 2).

8. Τεχνική Περιγραφή, όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του υπό ίδρυση πρατηρίου, σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

9. Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 46537/2013 Υ. Α. (ΦΕΚ2036/Β/2013), συνοδευόμενο από όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 αυτής.

 

Άδεια Λειτουργίας

1. Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο υπεύθυνου Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., που επέβλεψε την εκτέλεση των κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του υπό λειτουργία πρατηρίου, όπου θα δηλώνεται ότι όλες οι υπόψη εγκαταστάσεις εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι κατά την εκτέλεση τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στην άδεια ίδρυσης και στη υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/18-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 674).

3. Εγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή απότμησης -υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου.

4.  Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος του πρατηρίου από την έμπροσθεν αυτού οδό ή/και οδούς εκτελέστηκε καλώς σύμφωνα με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα.

5. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, χρονικής ισχύος τριών (3) ετών.

6. Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης, αναφορικά με την συμμόρφωση με τις αναφερόμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Third PartyInspection).

7. Πιστοποιητικά καλής κατασκευής και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004.

8. Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής διεύθυνσης της ΔΕΠΑ σχετικά με την εφαρμογή της μελέτης της εσωτερικής εγκατάστασης εντός του χώρου του πρατηρίου.

9. Όνομα Υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου CNG και υποστηρικτικό υλικό καταλληλότητας του.

 

Προϋποθέσεις

 • ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
 1. Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες χρήσεις γης η ίδρυση πρατηρίου CNG, αμιγούς ή μικτού.
 2. Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
 3. Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου ή γηπέδου) να έχει (έχουν) το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος
 4. Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β' 2036).
 5. Να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/18-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚΒ' 674).
 6. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής (φυσικό πρόσωπο ή μέλη - μέτοχοι νομικού προσώπου) για την ίδρυση πρατηρίου CNG αμιγούς ή μικτού θα πρέπει:
  α. Να είναι είτε έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου CNG, αμιγούς ή μικτού, σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.
  β. Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
  γ. Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005).
  δ. Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για την ίδρυση πρατηρίου CNG, αμιγούς ή μικτού και να είναι είτε ιδιοκτήτης, είτε μισθωτής αυτού, όπως αυτό αποδεικνύεται είτε από το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, είτε από το μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίστοιχα.
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005).
 2. Να έχει χορηγηθεί Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση), για την συντήρηση της οδού έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή η βεβαίωση απότμησης πεζοδρομίου του πρατηρίου με την οδό εκτελέστηκε καλώς και ότι, όλες οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου και οι προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/18-3-2014Υ.Α. (ΦΕΚΒ' 674).
Στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου αιτηθεί στην αδειοδοτούσα υπηρεσία την εξ' αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας μικτού πρατηρίου, είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου, είτε υγραερίου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/2014 Υ.Α. - ΦΕΚ Β' 674), είτε πεπιεσμένου φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/2014 Υ.Α. - ΦΕΚ Β' 674), είτε οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών, υποβάλλει επιπροσθέτως τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (τεχνικές εκθέσεις, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) που προβλέπονται από τις διατάξεις του 1224/1981 Π.Δ. ή του 465/1970 Β.Δ. (για τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές αντίστοιχα), όπως ισχύουν, ή/και του 595/1984 Π.Δ., όπως ισχύει για τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγραερίου.
 

ΧΡΟΝΟΣ:  Έως ενενήντα (90) ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α73-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α711-2-2004).

Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτηση του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση του.

ΚΟΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Συνολικό Κόστος = 30 ευρώ (για κάθε ακροσωλήνιο διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG +30ευρώ (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου)

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του πρατηρίου, η νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης εκδίδεται στο όνομα του προσώπου στο οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή.

2. Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η παραχώρηση χρήσης ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου.

3. Παράβολο 30 ευρώ για κάθε ακροσωλήνιο διανομής καυσίμου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο υπεύθυνου Μηχανικού ΠΕ ή Μηχανικού ΤΕ, για τα εξής: -Όλες οι ηλεκτρολογικές και παντός είδους εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της υπ. αριθμ.13935/930/2014 υ.α. (ΦΕΚΒ'674).

5. Υπεύθυνη  Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή,  ότι δεν έγινε καμία αλλαγή στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου σε σχέση με τα αναγραφόμενα στην άδεια λειτουργίας του και στα επισυναπτόμενα αυτής.

6. Όνομα Υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου CNG ο οποίος διαθέτει τα τυπικά προσόντα του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/18-3-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 674).

 

Μεταβείτε στην Αρχική σελίδα