Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Το γραφείο μας εκπονεί ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες:

 • για την έκδοση οικοδομικής άδειας (μελέτες εγκαταστάσεων άδειας)
 • για την κατασκευή εγκαταστάσεων (κατασκευαστικές μελέτες)
 • για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων κλπ.


Επίσης το γραφείο μας εκπονεί μελέτες:

 • για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων) βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, συνεργείων κλπ.
 • για την οικονομική αξιολόγηση και σύγκριση εγκαταστάσεων και τεχνικών λύσεων (τεχνοοικονομικές μελέτες)


Παρέχουμε υποστήριξη και διεκπεραίωση των μελετών που εκπονούμε στις δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να κατατεθούν σχετικά με έκδοση αδειών.

Διαθέτουμε μία άρτια υλικοτεχνική υποδομή σε τεχνικά προγράμματα, σχεδιαστικά CAD όσο και σε υπολογιστικά.


Μελέτες εγκαταστάσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας

Το γραφείο εκπονεί όλες τις απαραίτητες μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την έκδοση οικοδομικής άδειας από τα Πολεοδομικά γραφεία.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ
 • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Μελέτες Ύδρευσης
 • Μελέτες Αποχέτευσης
 • Μελέτες Φυσικού Αερίου (Καύσιμο Αέριο)
 • Μελέτες Θέρμανσης
 • Μελέτες Ψύξης
 • Μελέτες Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης
 • Μελέτες Κλιματισμού
 • Μελέτες Εξαερισμού - Αερισμού
 • Μελέτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Φωτισμού
 • Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Πυρασφάλεια)
 • Μελέτες Ανελκυστήρα (Ανυψωτικών Συστημάτων)
 • Μελέτες Πισίνας
 • Μελέτες Υποσταθμού Μέσης Τάσης
 • Μελέτες Βιολογικού Καθαρισμού
 • Μελέτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Παρέχουμε υποστήριξη και διεκπεραίωση των μελετών που εκπονούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ε.Π. Αερίου Θεσσαλονίκης) που πρέπει να κατατεθούν σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Υποχρέωση υποβολής Η/Μ μελετών

Μετά από τις 23.11.2010, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010, υποβάλλονται και μελέτες υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 49731/2010 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/23.11.2010), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/16.5.1997).