Τοπογραφικά


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και εφαρμογών, διαθέτοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, αυτός εκσυγχρονίζεται διαρκώς με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υπεύθυνα, γρήγορα και οικονομικά αναλαμβάνουμε τη σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, με γνώμονα πάντα την τήρηση των προδιαγραφών που διέπονται από την εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και των οδηγιών της αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται.

Οι κύριες χρήσεις ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι οι παρακάτω:

 • Για τον έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Για την έκδοση αδειών δόμησης.
 • Για συμβολαιογραφικές πράξεις (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ) σύμφωνα με το Ν.4178/2013.
 • Για τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4178/2013.
 • Για πραγματογνωμοσύνες.
 • Για τον ακριβή και ασφαλή εντοπισμό θέσης και ορίων του επίδικου ακινήτου.
 • Για τη μελέτη έργου υποδομής. (συγκοινωνιακά έργα, μελέτες οδοποιίας)
 • Για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και τροποποίηση της ρυμοτομίας.
 • Για διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και προσκύρωσης.
 • Για τα διαγράμματα Εφαρμογής Ρυμοτομικών σχεδίων και τον καθορισμό Ρυμοτομικών και Οικοδομικών Γραμμών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 • Για το Κτηματολόγιο για τον ασφαλή εντοπισμό ακινήτων.
 • Για χωρική μεταβολή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων στο Δασαρχείο.
 • Για οριοθετήσεις κτημάτων από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, οικοπέδων, καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, δασικών εκτάσεων και ρεμάτων.
 • Για επιτροπές εποικισμού του Υπ . Γεωργίας Ν.4061/12.
 • Για οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων - Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας - Συνενώσεις ιδιοκτησιών.
 • Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων.


ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων παντός είδους εκτάσεων, μικρών ή μεγάλων, αγροτεμάχιων ή οικοπέδων, εντός ή εκτός σχεδίου για ιδιωτική, συμβολαιογραφική ή δικαστική χρήση καθώς και για οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία όπως Δασαρχείο & Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε επιτυγχάνουμε πλήρη και ακριβή απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με το σκοπό της μελέτης και την κείμενη Νομοθεσία.

ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Με τη χάραξη ενός τεχνικού έργου επιτυγχάνεται η υλοποίηση του στο έδαφος, δηλαδή εφαρμόζουμε στο χώρο τις συντεταγμένες των σημείων, διευθύνσεων, καμπυλών, αξόνων επιπέδων ενός τεχνικού έργου ή μιας μελέτης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, επιμέλεια και ευθύνη, εφαρμογές χάραξης όπως:

 • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Τεχνικά έργα (οδοποιίες, κτίρια, εκσκαφές, κλπ)
 • Χάραξη των στοιχείων της Πράξης Εφαρμογής μιας Πολεοδομικής Μελέτης όπως συντεταγμένες κορυφών των νέων οικοπέδων που προκύπτουν, δρόμων, ρεμάτων και άλλων στοιχείων της μελέτης

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου σας.

Κατόπιν μελέτης στοιχείων τα οποία θα αναζητήσουμε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και επιπλέον εκείνων των στοιχείων που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας - συμβόλαια, και των προσαρτώμενων σε αυτά σχετικών διαγραμμάτων) εντοπίζουμε με ασφάλεια και οριοθετούμε το ακίνητό σας, καθώς και τα σημεία που αφορούν στη γραμμή Αιγιαλού - Παραλίας, Δασικών πολυγώνων, ρεμάτων κλπ.

ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε κατατμήσεις /συνενώσεις αγροτεμαχίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) προτείνοντάς σας την καλύτερη πρόταση τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με τη σύνταξη του σταδιακά αντικαθίσταται το ισχύον σύστημα μετεγγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για τη Δήλωση της ιδιοκτησίας σας στο Κτηματολόγιο, όπου αυτή κι αν βρίσκεται, γρήγορα & οικονομικά.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Εντοπισμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) - Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Χωρικές μεταβολές (διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων, ορίων και επιφάνειας)
 • Συνενώσεις ιδιοκτησιών
 • Συλλογή και επεξεργασία Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
 • Καταχωρήσεις εγγραπτέων πράξεων
 • Έκδοση - παραλαβή πιστοποιητικών
 • Συμπλήρωση και ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων
 • Διορθώσεις Αρχικών Εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου
 • Κτηματολογικοί Πίνακες

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων με τις απαιτούμενες, από την υφιστάμενη Νομοθεσία, προδιαγραφές που αφορούν στις Δασικές υπηρεσίες, για το χαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων

Για πρώτη φορά, υλοποιήθηκε στη χώρα μας ανάρτηση Δασικών Χαρτών σταδιακά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών ανήκει στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η οποία έχει θεωρήσει την ορθότητα των ορίων και του χαρακτηρισμού των εκτάσεων που απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες (Ν. 3889/2010) (www.ktimatologio.gr)

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα, επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική (ενώ είναι).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποβολή αντιρρήσεων στην ειδική επιτροπή.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες φωτοερμηνείας - φωτογραμμετρίας, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλεςαεροφωτογραφίες από αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την απόδειξη στοιχείων περασμένων ετών.

Η Φωτοερμηνεία είναι η μελέτη με την οποία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ένα αντικείμενο και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό, εξετάζοντας αντίστοιχες αεροφωτογραφίες που το περιέχουν.

Με την εξέταση αεροφωτογραφιών διαφορετικών χρονολογιών μπορούμε να βγάλουμε ακόμα πιο χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για την ύπαρξη κτιρίων, δρόμων, για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, το είδος της βλάστησης και των καλλιεργειών, για την ύπαρξη δέντρων ή μη, τα όρια αιγιαλών και ρεμάτων, κλπ.

Η Φωτογραμμετρία είναι η μελέτη με την οποία μπορούμε χρησιμοποιώντας τις αεροφωτογραφίες να μετρήσουμε και να καταγράψουμε τις διαστάσεις, την θέση και το σχήμα ενός αντικειμένου.

Τέτοιους είδους μελέτες βρίσκουν εφαρμογή στην:

 • Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων για τη ρύθμισή τους σύμφωνα με τον Ν. 4178/13.
 • Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών και την εξακρίβωση ορίων.
 • Απόδειξη ύπαρξης ή μη δρόμων, μονοπατιών, ρεμάτων κ.λ.π.
 • Βεβαίωση ύπαρξης κτίσματος προ του 1955.
 • Υποβολή ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και αντιρρήσεων σε περιοχές ανάρτησης δασικών χαρτών.
 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με τις πράξεις αυτές διορθώνονται τυχόν σφάλµατα της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής μιας Πολεοδομικής μελέτης, όπως σφάλμα:

 • στην αποτύπωση των ορίων της αρχικής ιδιοκτησίας,
 • στην καταχώριση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή
 • στον τίτλο κτήσης του ακινήτου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις διορθώσεις των κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής με τη σύνταξη του σχετικού φακέλου και τη παρακολούθηση της πορείας του, μέχρι την κύρωση της Διορθωτικής Πράξης και την εγγραφή της στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή την καταχώρισή της στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι κάποιο οικόπεδο (ή ακόμη και τα όμορά του) αν και βρίσκεται εντός εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, εν τούτοις δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή κάποιες από αυτές, προκειμένου να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση), τότε απαιτείται Πράξη Τακτοποίησης ώστε να καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο με την κατάλληλη διαμόρφωσή του (προσκύρωση οικοπέδων ή ακόμα και οδών, μεταβολή ορίων, σχημάτων, επιφάνειας) αποβλέποντας στη βέλτιστη δομική εκμετάλλευσή του (Ν.Δ. 17.7.1923 & Ν.Δ. 690/1948 (Α΄ 133)).

 • Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται στην περιοχή (άρθρο 7, παρ. 9, Ν.Ο.Κ./2012).
 • Οικοδομήσιμο είναι ένα άρτιο οικόπεδο, όταν και τα όµορα οικόπεδα είναι και αυτά άρτια ή όταν η δόµησή του δεν παρεμποδίζει την τακτοποίηση των γειτονικών οικοπέδων (άρθρο 7, παρ. 7, Ν.Ο.Κ./2012).

Η σύνταξη των Πράξεων Τακτοποίησης - Προσκύρωσης - Αναλογισμού Αποζημίωσης αφορά σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στο Ρυμοτομικό σχέδιο με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7.1923 όπου δεν ήταν υποχρεωτική η άμεση εφαρμογή τους. Μετά την ισχύ του N.1337/83 οι διαδικασίες των Πράξεων αυτών ενσωματώθηκαν στην Πράξη Εφαρμογής (εισφορά σε γη και χρήμα)

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμα και για δεκαετίες εκκρεμούν Πράξεις Τακτοποίησης οικοπέδων ή αποζημίωσης, ακόμη και ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων, καθιστώντας αδύνατη τόσο τη διαμόρφωση των προβλεπόμενων δρόμων και κοινοχρήστων χώρων, όσο και την αξιοποίηση των εμπλεκόμενων οικοπέδων, από τους ιδιοκτήτες τους.

Το γραφείο μας, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, αναλαμβάνει την άρτια εκπόνηση Πράξεων Τακτοποίησης - Προσκύρωσης - Αναλογισμού αποζημιώσεων - ή Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου σε οικόπεδα προκειμένου αυτά να προκύψουν άρτια και οικοδομήσιμα και να μπορούν να εκτελεστούν oικοδομικές εργασίες.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την οριστική διευθέτηση του προβλήματος και τη νόμιμη μετεγγραφή των πράξεων αυτών στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την καταχώρησή τους στο Κτηματολογικό Γραφείο.